Print

Hubungan Komunikasi Interpersonal dan Pendedahan Media Massa Dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Di Kota Depok, Indonesia

Oleh

 

Wiryanta ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Badan Litbang SDM

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

 

Che Su Mustaffa (chesu402 @uum.edu.my)

Kolej Sastera dan Sains

Universiti Utara Malaysia

 

Syd Abdul Rahman Syd Zin ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Kolej Sastera dan Sains

Universiti Utara Malaysia

 

Pengenalan

Kepesatan perkembangan teknologi komunikasi mempunyai implikasi terhadap cara dan kelajuan dalam penyebaran maklumat dan menyebabkan banyak perubahan berlaku kepada pelbagai golongan masyarakat. Lantaran media mempunyai satu kedudukan yang amat dominan dalam masyarakat moden, maka media boleh dimanfaatkan sebagai satu agen atau instrumen perubahan sosial.  Pentingnya peranan media massa ini adalah kerana media massa boleh menyebabkan masyarakat menjadi moden atau sebaliknya.  Bahkan kewujudan media itu sendiri adalah akibat daripada masyarakat moden. Terdapat percanggahan pandangan berkaitan dengan pengaruh media, iaitu terdapat sarjana yang berpandangan bahawa pengalaman masyarakat mempunyai kesan terhadap media berbanding dengan pendedahan media mempunyai kesan terhadap kehidupan masyarakat (Fiske, 1992; Hoijer, 1992).

Rubin dan Rubin (1985) menyatakan bahawa media massa tidak dapat memenuhi seluruh keperluan masyarakat, sehingga memaksa masyarakat untuk mencari sumber daripada komunikasi interpersonal. Sehubungan itu, Eyck (1998) membezakan jenis-jenis komunikasi menurut pengertian modal sosial. Beliau mengatakan komunikasi interpersonal dapat secara langsung menggerakkan modal sosial yang khusus, sementara komunikasi massa menggerakkan beberapa modal sosial pada kumpulan khalayak yang membaca akhbar, mendengar radio dan menonton televisyen. Modal sosial berkaitan dengan hubungan individu-individu, rangkaian sosial dan norma timbal-balik serta saling percaya yang tumbuh di antara ahli-ahli masyarakat (Putnam, 2000).  Ini seterusnya menimbulkan persoalan tentang sejauhmanakah media berperanan selaku penyalur maklumat terutamanya maklumat yang berkaitan dengan kempen-kempen kepada khalayak?  Adakah komunikasi interpersonal turut berperanan dalam menyalurkan maklumat tentang kempen-kempen berkenaan?

Persoalan yang timbul apabila membincangkan kempen media adalah apakah maklumat kempen mengenai penjimatan tenaga berkesan terhadap masyarakat, dan ciri-ciri golongan masyarakat yang mana menjadi sasaran kempen. Bagaimana elemen maklumat penjimatan tenaga di dalam kempen media berperanan sebagai faktor dalam mencapai perilaku penjimatan tenaga dengan berkesan. Komanoff (2002); Kushler dan York (2002) menyatakan sesuatu usaha kempen media yang berjaya, tidak hanya cukup untuk diukur berdasarkan aspek-aspek kuantitatif semata-mata, tetapi elemen-elemen kualitatif juga perlu diambil kira.

Permasalahan Kajian

Di Indonesia, penjimatan tenaga elektrik belum menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga kempen maklumat jimat tenaga elektrik bagi isi rumah menjadi idea pembaharuan. Idea pembahruan akan diterima secara cepat atau lambat oleh isi rumah, bergantung kepada atribut inovasi yang dapat dilihat dari segi kesannya. Kempen maklumat publik asasnya merupakan suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk nilai-nilai, sikap, atau perilaku masyarakat sesuai dengan program pemujukan atau polisi pemerintah. Penerapan perilaku baru yang merupakan hasil promosi gagasan yang berasaskan komuniti sosial, perlu menggunakan pelbagai saluran komunikasi untuk mendorong difusi sosial (Darley & Beniger, 1981). Keputusan orang ramai untuk menerima inovasi, iaitu kempen penjimatan tenaga elektrik adalah kerana mereka telah membuat komitmen untuk menerima amalan-amalan berasaskan maklumat kempen, melibatkan diri untuk membincangkan inovasi, menggalakkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang serupa dengan perilakunya dan meningkatkan komitmen untuk mengekalkan perilaku berterusan (Rogers & Shoemaker, 1995).

Kempen penjimatan tenaga elektrik dapat diperkatakan sebagai idea pembahruan, kerana mempunyai sifat berikut: (1) Keuntungan relatif diperolehi oleh khalayak, iaitu mengurangkan bayaran bulanan elektrik dan menjamin berlanjutannya bekalan elektrik; (2) Jimat tenaga elektrik suai dengan nilai hidup jimat bagi khalayak; (3) Program jimat elektrik mudah difahami dan dimengerti oleh khalayak; (4) Idea jimat elektrik mudah dicuba; dan (5) Idea jimat elektrik mudah digunakan dan dikomunikasikan kepada orang lain.

Isi rumah iaitu pelanggan tenaga elektrik menjadi sasaran kempen maklumat publik tentang penjimatan tenaga elektrik, kerana peranan mereka untuk mengawal penggunaan elektrik di rumah. Hasil kajian menunjukkan aksesibiliti khalayak terhadap media juga menjadi faktor penting bagaimana maklumat media mempengaruhi khalayak (Busselle, 2001; Gibson & Zillmann, 1994; Shrum, 2002). Khalayak juga memproses bentuk kandungan  maklumat yang diterimanya dari media massa (Wyer & Radvansky, 1999). Maklumat yang dihantar oleh media massa tidak selalu kukuh, namun pengaruhnya ke atas khalayak hanya sederhana sahaja. Ini kerana kesan dari faktor-faktor lain seperti aksesibiliti (Busselle, 2001; Shapiro, 1991), dan juga apa yang dilakukan oleh khalayak terhadap media (Rogers, 1995). Media boleh menyediakan pelbagai maklumat dan kemudahan aksesibiliti bagi khalayak untuk menjayakan kempen, tetapi apa yang lebih penting ialah adakah maklumat itu bermakna untuk menyokong pengetahuan, kemahiran dan kecekapan untuk aktiviti penjimatan tenaga elektrik oleh khalayak.

Ini kerana khalayak diandaikan aktif dan mempunyai arah tuju tertentu. Khalayak adalah sebahagian besar bertanggungjawab memilih media untuk memenuhi keperluan-keperluan dan khalayak mengetahui keperluannya sendiri dan bagaimana untuk memenuhinya. Media dianggap sebagai cara bagi memenuhi keperluan peribadi, dan individu-individu menemukan keperluan-keperluannya melalui media atau beberapa cara lain (Littlejohn, 2002).

Terhadnya maklumat menjimatkan tenaga elektrik yang dilancarkan oleh media massa untuk mengubah perilaku isi rumah disebabkan jenis dan liputannya. Masyarakat bersikap ragu-ragu terhadap media kerana kredibiliti dan maklumat media juga kurang meyakinkan. Keyakinan khalayak adalah lebih kukuh melalui peranan komunikasi interpersonal untuk membantu menyebarkan maklumat yang didapati melalui kempen-kempen media massa.

Berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang dibincangkan ini, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal passti tentang adakah terdapat hubungan antara pendedahan kepada media massa dan komunikasi interpersonal dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik dalam kalangan penduduk di Kota Depok, Indonesia. Kajian ini memberikan pendekatan baru yang lebih menyeluruh iaitu menyepadukan dimensi-dimensi pendedahan media massa dan komunikasi interpersonal untuk mengkaji sejauhmana kesannya terhadap perilaku penjimatan tenaga elektrik.

Sorotan Literatur

Kajian-kajian lepas mengenai pendedahan media massa telah menunjukkan pengaruh media massa terhadap perilaku khalayak. Namun literatur mengenai hubungan kedua-duanya memperlihatkan suatu pembangunan yang kompleks sebagai akibat daripada kemajuan pesat teknologi komunikasi dan corak komunikasi di antara ahli-ahli masyarakat yang berubah. Nordenstreng (2000) menunjukkan adanya pengaruh media massa terhadap perubahan masyarakat. Masyarakat dikatakan sebagai suatu organisma yang mana maklumat komunikasi massa mengalir merentasi rangkaian organisma sosial.

Diakui oleh DeFleur dan Dennis (1985) bahawa media massa merupakan salah satu faktor penting yang membawa perubahan sosial. Idea-idea baru, maklumat-maklumat, dan cara hidup baru yang disiarkan media massa untuk menambahbaikkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku individu. Selanjutnya, DeFleur dan Dennis (1985) menempatkan komunikasi massa sebagai proses di mana komunikator profesional menggunakan media untuk menyalurkan maklumat secara luas, cepat, dan berlanjutan. Matlamatnya adalah untuk memberikan kefahaman khalayak yang mendalam dan heterogen dalam usahanya untuk mempengaruhi khalayak melalui pelbagai cara.

Gerungan (1996) menerangkan bahawa media massa mempunyai kuasa mengubah sikap baru. Adapun faktor-faktor yang turut membentuk sikap baharu adalah kredibiliti sumber dan kandungan maklumat media. McQuail (1994) mengatakan bahawa media massa berperanan menyebarkan maklumat dengan cepat dan luas, menarik perhatian publik secara langsung, membentuk pendapat dan kepercayaan, mempengaruhi perilaku, menyusun realiti, membentuk status dan legitimasi. Ditambahkan oleh Kosicki dan McLeod (1990) bahawa pembaca, pendengar dan penonton media mempunyai peribadi atau commonsense yang mendasari akal sihat tentang media dan produknya, kerana pengalamannya dengan media.

Pendedahan media massa berdasarkan pada teori-teori mengenai pengaruh media, iaitu Teori Pemberian Contoh (Exemplification Theory) yang dikemukakan oleh Zillmann, 2002; Zillmann dan Brosius, 2000; proses heuristik dari kesan Teori Pengolahan (Cultivation Theory) Gerbner, 1998, Shrum, 2002. Pada asasnya Teori Pemberian Contoh dan Teori Pengolahan melihat dari sudut pandang apa yang dilakukan media massa bagi masyarakat, tidak memadai untuk mengetahui seseorang dipengaruhi oleh kandungan media.

Kajian ini pula mengaplikasikan Teori Difusi Inovasi sebagai teori utama kerana sudut pandang teori ini lebih melihat apa yang dilakukan khalayak dengan media. Proses difusi inovasi berlaku ketika menerima satu gagasan, amalan, atau objek yang disampaikan melalui komunikasi menerusi suatu sistem sosial (Rogers, 1995). Justeru, penyelidikan ini mengambil kira Teori Difusi Inovasi (Rogers, 1995) yang dilengkapkan sebahagian asas daripada Teori Pemberian Contoh (Zillmann, 2002 dan Teori Pengolahan (Gerbner, 1998, Shrum, 2002) untuk mengkaji hubungan pendedahan media massa dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik berterusan.

Zillmann dan Brosius (2000) berhujah bahawa maklumat yang disiarkan melalui media menjadi contoh bagi khalayak. Pemberian contoh meresap secara informatif, mendidik dan berusaha meyakinkan melalui pertukaran interpersonal dan pembentangan media. Zillmann (1999) mengemukakan bahawa pemberian contoh dapat digunakan untuk mengetahui kesan perhatian daripada kandungan maklumat, meneroka kognitif, afektif dan mekanisma-mekanisma dorongan yang berdampak kepada perilaku individu.

Konsep layak menjadi contoh boleh diterima sebagai elemen penting untuk mengetahui pengaruh pendedahan media massa yang dapat mempengaruhi perilaku khalayak. Merujuk kepada pemberian contoh ini, Zillmann dan Brosius (2000) menumpukan mekanisma-mekanisma pengantaraan komunikasi dan proses perubahan perilaku, iaitu : (a) dorongan; (b) memproses kognitif dan penilaian afektif; (c) pemahaman (ingatan tentang kandungan); (d) pertukaran kepercayaan-kepercayaan berkaitan objek, sikap terhadap objek, kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan akibat-akibat, prototaip imej-imej dan norma-norma sosial; dan   (e) tujuan-tujuan perilaku dan kesediaan. Memandangkan betapa pentingnya pemberian contoh, kandungan yang dibentangkan media untuk menjadi contoh bagi khalayak di dalam kehidupan sehari-harinya dapat disemak pula dari aksesibiliti yang berhubungan dengan konstruksi maklumat (Busselle, 2001; Gibson & Zillmann, 1994; Shrum, 2002). Wyer dan Radvansky (1999) membuktikan adanya pengaruh maklumat media massa pada diri khalayak untuk menafsirkan maklumat yang diterimanya.

Pendedahan media massa pula merujuk kepada tahap pengolahan maklumat. Shrum dan O'Guinn (1993) mengemukakan bahawa proses pengolahan adalah merupakan akses maklumat dalam ingatan seseorang. Evra (1990) mencadangkan bahawa multivariat daripada model pengolahan perlu mengambilkira pola penontonan, kandungan maklumat, jumlah pilihan maklumat yang didapati, dan lama masa menonton. Tapper (1995) membentangkan model konseptual dari proses pengolahan yang boleh digunakan untuk mengkaji pola penontonan dan pendedahan kepada media dan strategi menyimpan maklumat.

Kajian-kajian lepas tentang mempromosikan perubahan perilaku yang paling berkesan banyak dijalankan pada peringkat masyarakat. Proses difusi sosial tersebut terbukti merupakan suatu proses yang berkesan untuk menggalakkan perilaku berterusan (Bender et al., 2002). Hubungan antara pendedahan media dan kebolehterimaan maklumat untuk mengubah perilaku dalam kalangan komuniti sosial dibuktikan mempunyai kesan sederhana sahaja (Busselle, 2001; Shapiro, 1991). Justeru itu, dalam konteks pendedahan media dan perubahan perilaku penjimatan di kalangan masyarakat pengguna elektrik seringkali diterangkan dengan Teori Difusi Inovasi. Lantaran itu, media massa boleh dijadikan agen pembangunan sesebuah masyarakat (Rogers, 1995). Penyebaran maklumat berkaitan dengan proses perubahan sosial, yang terdiri daripada penemuan pembaharuan, peresapan, dan akibat-akibatnya. Meresapnya inovasi ke dalam kumpulan masyarakat kerana dikomunikasikan terus menerus oleh media pembangunan untuk jangka masa yang panjang (Rogers, 1995).

Nimmo (1993) menyebutnya jenis-jenis keperluan khalayak yang dapat dipenuhi oleh media massa adalah: keperluan hiburan, perhubungan peribadi, identiti peribadi, dan pengumpulan maklumat. Menurut Schramm dan Porter (1992), pemilihan media dan kandungan maklumat menjadi dasar perluasan ruang kehidupan seseorang untuk memenuhi keperluan akan maklumat dan pengembangan wawasan. Keperluan maklumat meliputi: hiburan, fantasi, dan berita. Bagi memenuhi keperluan untuk maklumat, seseorang mencari dari pelbagai sumber termasuk media massa. Pendedahan mesej diperolehi dari media melalui aktiviti membaca, mendengar atau menonton, adalah menjadi rujukan bagi khalayak untuk melakukan kegiatan.

Pemilihan maklumat penjimatan tenaga elektrik yang disampaikan melalui media massa disebabkan preferensi khalayak untuk memperolehi maklumat yang bersesuaian dengan keperluannya. Ini ditegaskan oleh Severin dan Tankard (2000) bahawa pemilihan pendedahan kerana seseorang berhasrat untuk mendedahkan diri, bersetuju dengan maklumat berkenaan kerana suai dengan sikap mereka dan mengelakkan komunikasi bila tidak sesuai. Baran dan Davis (2003) menyatakan pula bahawa pemilihan pendedahan ditakrifkan sebagai hasrat orang untuk terdedah dari mesej media yang bersesuaian dengan kepentingan dan sikapnya.

Peranan aktif pembaca, pendengar, dan penonton mempengaruhi proses persepsi selektif maklumat media yang diperolehinya. Ahli-ahli khalayak dapat memilih media mana-mana yang akan dibaca, didengar dan ditonton, sekaligus juga melakukan seleksi terhadap kandungan maklumat yang diterimanya. Manakala khalayak yang berbeza menerima maklumat yang sama, mereka akan memberi penekanan berbeza dari isu yang spesifik itu.

Taylor et al. (1990) menggariskan empat cara yang boleh diguna pakai dalam konteks khalayak memilih maklumat media massa, iaitu: (1) Pemilihan pendedahan, kecenderungan hanya memerhatikan maklumat yang konsisten atau sesuai dengan sikap dan kepentingannya; (2 ) Pemilihan perhatian, kecenderungan memerhatikan maklumat yang menarik dan sesuai dengan kehasratannya sahaja; (3) Pemilihan persepsi, kecenderungan hanya sedia mentafsir maklumat yang konsisten atau sesuai dengan sikap, dan keyakinannya; dan (4) Pemilihan ingatan, kecenderungan hanya mahu mengingati maklumat semula kerana sesuai dengan sikap dan keyakinannya.

Keempat cara pemilihan maklumat itu merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan peranan moderator khalayak. Mekanisme pemilihan maklumat dari komunikasi massa akan menjadi efektif, bila arus maklumat yang diterima khalayak dapat mengukuhkan pendiriannya.

Teori Hubungan Sosial mengandaikan bahawa arus maklumat berlaku pada dua tahap. Pertama, maklumat disiarkan melalui media massa kepada individu-individu secara langsung. Kedua, maklumat diedarkan melalui saluran komunikasi interpersonal dalam kumpulannya, seperti keluarga, jiran, rakan dekat, dan ahli kumpulan lainnya (DeFleur & Ball Rokeach, 1989; Severin & Tankard, 1992). Dyer (1996) menyatakan bahawa kontak peribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan media massa. Teori ini berkembang menjadi teori multi-tahap, yang seringkali digunakan pada penyelidikan difusi inovasi (Severin & Tankard, 1992).

Berhubungan dengan maklumat kempen maklumat publik, Teori Hubungan Sosial dikenali melalui pengaruh peribadi atau word-of-mouth advertising (Aasker & Myers, 1987). Pengaruh peribadi meliputi interaksi sosial seseorang dengan ahli keluarga, jiran, rakan sekerja atau kumpulan rujukan. Ini bererti bahawa sikap seseorang terhadap program kempen dapat dibina melalui pendedahan maklumat oleh media massa. Contohnya, dari proses penerimaan maklumat yang dikemukakan Rossiter dan Percy (1997), iaitu: tahap-tahap tanggapan pelanggan bermula dari pendedahan maklumat, pengolahan, timbulnya keperluan mencari maklumat, penilaian, penerimaan dan penggunaan. Bahkan untuk kajian kempen penjimatan tenaga elektrik, mengikut Teori Pengaruh Selektif (McQuail & Windahl, 1994; DeFleur & Ball-Rokeach, 1989) kesemua tahap ini dapat berlaku.

Model kesan multi tahap tampaknya lebih komprehensif untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku daripada model kesan dua tahap. Arus maklumat pada model multi tahap lebih sesuai untuk menjelaskan kempen maklumat publik di Indonesia. Model ini mengandaikan proses komunikasi massa perlu menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang berlaku di Indonesia. Bahkan model kesan multi tahap dapat pula menggambarkan dengan baik proses penerimaan dan kesan maklumat yang diteruskan dengan media massa. Proses komunikasi tersebut berlangsung, baik melalui media massa maupun interaksi secara interpersonal individu-individu dalam masyarakat.

Dalam konteks penyelidikan ini, kandungan kempen penjimatan tenaga elektrik merupakan idea pembaharuan. Mekanisma penerimaan inovasi ini memiliki empat unsur penting, iaitu: inovasi, saluran, masa, dan komunikasi. Untuk menghuraikan penerimaan inovasi penjimatan tenaga elektrik dapat diaplikasikan melalui Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (1995), kerana mempunyai kaitan rapat dengan tahap kesedaran, kencenderungan, isi rumah sama ada penjimatan elektrik dapat diserasikan dalam kehidupan seharian, percubaan terbabit menjimatkan elektrik dan penggunaan sepenuhnya barangan elektronik yang jimat elektrik dalam kehidupannya.

Penyelidikan ini mengambil kira komunikasi interpersonal, kerana secara empirikal komunikasi interpersonal berperanan selaku pembantu penyebar maklumat kepada kempen-kempen media massa. Untuk memahami itu, Wood (2002) mentakrifkan komunikasi interpersonal adalah satu cara terpilih, sistemik, unik, dan proses interaksi antara orang yang mencerminkan dan membangun pengetahuan peribadi satu sama lain dan mewujudkan perkongsian makna. DeVito (1997) mentakrifkan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan mesej antara dua  atau di antara kumpulan kecil orang, dengan beberapa jenis kesan dan beberapa jenis maklum balas segera.

Dalam konteks ini penyelidik berupaya menguji kekuatan dari indirect exposure yang diandaikan bahawa isi rumah setelah menerima maklumat penjimatan tenaga elektrik dari media massa akan menyampaikannya pula kepada orang lain. Melalui indirect exposure, individu memperbincangkan maklumat yang diterima dari kempen media massa dengan orang lain dan pelbagai pengetahuan, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan kempen dapat secara tidak langsung disalurkan.

Kajian ini  menggunakan keberkesanan komunikasi interpersonal sebagai pemandu untuk (a) membina keyakinan dan (b), membangunkan keakraban bagi membolehkan komunikator untuk mengekalkan dan meningkatkan persepsi komunikan-komunikan bagi perkhidmatan-perkhidmatannya. Peranan penting komunikasi memberi kesan kepada keyakinan dan komitmen hubungan yang tidak ada sebelumnya (Duncan & Moriarty, 1998; Sharma & Patterson, 1999). Oleh itu, sokongan pendapat para pakar ini akan mencipta skel komunikasi berkesan dalam satu konteks perkhidmatan profesional, yang secara empirikal menguji impak dari keyakinan dan keakraban bagi komunikator yang terlibat.

Komunikasi berperanan penting dalam membina kepercayaan, bagi membantu perkongsian maklumat-maklumat, tanda-tanda dan isyarat-isyarat. Niat berkomunikasi dipengaruhi oleh kredibiliti. Seseorang yang boleh dipercayai sekiranya beliau menyampaikan maklumat dengan tepat. Kredibiliti adalah mempercayai sebahagian besar bukti-bukti daripada suatu sumber amanah berbanding kecurigaan terhadap bukti-bukti (Reinard, 1988).

Kepercayaan dapat ditakrif sebagai unidimensional dan diukur melalui kredibiliti (Ganesan, 1994; Doney & Meriam, 1997). Barnes (2001) mencadangkan bahawa keakraban dikaji dari aspek hubungan-hubungan emosional dan intensitinya yang tinggi dan ikatan perasaan yang kuat untuk mengekalkan hubungan-hubungan yang bertahan lama bahkan berlanjutan ke masa depan. Oleh itu, menurut Ganesan (1994); Doney dan Meriam (1997) komunikasi interpersonal dibina melalui dimensi kejelasan komunikasi; komunikasi sosial; peruntukan maklumat; kredibiliti percaya; kebajikan percaya; dan keakraban.

Kemahiran komunikasi, seperti ketegasan diri dianggap kondusif sebagai persepsi terhadap kecekapan komunikasi interpersonal. Hal ini diambil dari pandangan budaya Amerika Syarikat. Bagi masyarakat Timur seperti orang Jepun, ketegasan dikaitkan dengan keupayaan untuk memberi maklum balas disesuaikan kepada alam persekitaran dan sosial. Dalam masyarakat kolektivis seperti Jepun, meluahkan perasaan adalah beresiko terhadap keharmonian ahli masyarakat dan merupakan perilaku komunikasi sukar dipraktikan (Barnlund & Yoshioka, 1990; Gudykunst & Nishida, 1993; Hirokawa & Miyahara, 1986). Gudykunst dan Nishida (1993) menegaskan motif menonjolkan diri peribadi adalah tidak sesuai untuk dilakukan dalam situasi interpersonal bagi masyarakat kolektivis.  Di sebaliknya, tidak menyatakan dengan jelas apa yang ada dalam fikiran merupakan satu petanda kekuatan, kematangan dan kecekapan sosial dalam budaya Asia.

Bagi mengkaji dimensi-dimensi komunikasi interpersonal, selain mengikut pemahaman Barat, penyelidik mencuba mengambil pemahaman Timur, seperti yang didapati dalam masyarakat Jepun. Komunikasi interpersonal dibina dari kesepaduan pembangunan hubungan (Knapp, 1984), perhubungan bersama (Andersen, 2001; Barnes, 2001; Mohz & Nevin, 1990), keberkesanan komunikasi interpersonal (Duncan & Moriarty, 1998; Sharma & Patterson, 1999), kredibiliti (Rotter, 1971; Schember et al., 1973), kepercayaan (Ganesan, 1994; Doney & Meriam, 1997); pernyataan perasaan kehalusan dan kepekaan (Barnlund & Yoshioka, 1990; Gudykunst & Nishida, 1986; Hirokawa & Miyahara, 1986; Gudykunst & Nishida, 1993). Dimensi-dimensi komunikasi interpersonal terdiri daripada membina keyakinan, keakraban, kejelasan komunikasi, komunikasi sosial, peruntukan maklumat, kredibiliti percaya, kebolehpercayaan kebajikan, dan pernyataan perasaan kehalusan serta kepekaan.

Lokasi Kajian

Kajian ini dilaksanakan dalam kalangan isi rumah  di Kota Depok, Indonesia. Kota Depok ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nombor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan dirasmikan pada tanggal 27 April 1999.

Reka Bentuk Kajian

Bersesuaian dengan jenis kajian yang dibincangkan di atas, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif.  Reka bentuk ini dipilih memandangkan ianya dapat menjimatkan kos dan dapat mengumpulkan banyak data dalam masa yang singkat (Cresswell, 1994).

Populasi dan Persampelan

Populasi penyelidikan ini adalah seluruh unit isi rumah pelanggan tenaga elektrik dengan daya dari 450 hingga 6.600 VA. Persampelan dilakukan secara sistematic sampling ialah sampel diambil dengan memberikan peluang yang sama pada semua elemen dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terpilihnya unit analisis menjadi sampel adalah berdasarkan faktor kebetulan (Singarimbun & Effendi, 2001). Seterusnya teknik proportional random sampling digunakan.

Berdasarkan penentuan sampling tersebut, maka langkah-langkah persampelan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertama, menentukan kelurahan sebagai kelompok sasaran secara efisyen, dan tepat, dan sampel yang terpilih mewakili populasi sasaran.  Kecamatan Cimanggis terdiri dari 13 kelurahan iaitu : Sukatani, Harjamukti, Tapos, Leuwinanggung, Sukamaju Baru, Jatijajar, Ciampeun, Cisalak Pasar, Curug, Mekarsari, Tugu, Pasir Gunung Selatan, dan Cilangkap. Dengan mengambilkira faktor penggunaan tenaga elektrik, distribusi media tercetak, liputan stesen radio dan televisyen, tujuh kelurahan dipilih, iaitu: Sukatani, Harjamukti, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cisalak Pasar, Curug, Mekarsari, dan Pasir Gunung Selatan (Jadual 1).

Jadual 1: Taburan Sampel Rumah Tangga Pelanggan Tenaga Elektrik

                  di Kecamatan Cimanggis Bandar Raya Depok

Kelurahan

Jumlah Rumah Tangga

Populasi

Sampel

 

Sukatani

6.410

152

Harjamukti

2.771

66

Sukamaju Baru

6.990

166

Jatijajar

3.471

82

Curug

3.513

83

Mekarsari

8.750

208

Pasir Gunung Selatan

5.352

127

Jumlah

37.257

884

Sumber: Profil Desa/kelurahan di Kecamatan Cimanggis, September 2005.

Kedua, bilangan populasi (N) ialah sejumlah 37.257 unit, pengkaji menggunakan Jadual Herbert & Colton (dalam Slamet, 2006) pada darjah kepercayaan 99.7% dan p:q = 0.5:0.5 serta besaran sampel pada standard error ± 5%. Jumlah sampel yang diperolehi ialah 884 orang.

Ketiga, langkah berikutnya ialah membahagi populasi (N) sejumlah 37.257 isi rumah dengan sampel (n) sejumlah 884 isi rumah, maka diperoleh jeda sampel (k) sebesar 42. Adapun perhitungan tersebut adalah :

                                    

Seterusnya menentukan urutan populasi dari nombor 1 sampai dengan 37.257, kemudian melakukan proses pemilihan sampel dipilih pada setiap kiraan ke-42. kemudian unsur pertama yang dipilih secara rawak dari urutan 1 sampai dengan 5, diperoleh angka 3. Diketahui bahawa sampel mulai dengan nama yang ketiga, kemudian nama yang ke-45 untuk unsur kedua, 87 untuk unsur ketiga, 129 untuk unsur keempat, 171 untuk unsur kelima, dan seterusnya sampai unsur ke - 884. Saiz sampel tersebut melebihi bilangan yang dicadangkan oleh Coakes dan Steed (1999) dan Roscoe (dalam Sekaran, 2000). Menurut Coakes dan Steed (1999), bilangan sampel yang mencukupi untuk tujuan analisis faktor dan regresi ialah 20 kali ganda daripada bilangan pemboleh ubah bebas yang diuji. Sementara pertunjuk wajar (rule of thumb) Roscoe pula mencadangkan sepuluh kali ganda daripada bilangan pemboleh ubah bebas yang diuji (Sekaran, 2000).

Kaedah Pengumpulan Data

Di tahap ini, satu tinjauan telah dilaksanakan dengan mengambil masa satu bulan iaitu dari 15 Julai sampai 13 Ogos 2007 di Kecamatan Cimanggis. Semua responden telah diberikan satu set borang soal selidik. Cadangan untuk menggunakan borang soal selidik dalam penyelidikan ini kerana kaedah ini paling sesuai bagi mencapai objektifnya untuk memperolehi maklumat yang bersabitan tentang pendedahan media massa, komunikasi interpersonal, sikap dan perilaku penjimatan tenaga elektrik pada rumah tangga serta memudahkan responden yang dipilih untuk membuat penilaian.

Borang soal selidik ini diedarkan oleh pembantu-pembantu penyelidik secara langsung dan memandu responden untuk mengisi jawapan soalan selidik. Ini dapat mengurangkan dan menghadkan dari responden tidak mengembalikan borang sebaik sahaja mereka siap mengisi. Cara ini pula dapat menjimatkan masa untuk mendapatkan responden yang secukupnya untuk memastikan data yang dianalisis mempunyai ketepatan dan kejituan prosedur pengukurannya. Sebanyak 884 set borang soal selidik yang telah diedarkan, kesemuanya dikembalikan dan boleh diterima pakai. Seterusnya, borang-borang soal selidik itu dikumpul dan dianalisis.

Pengukuran Pemboleh ubah

Dalam kajian ini, empat pemboleh ubah yang dikaji masih berupa konsep, sehingga dilakukan pengukuran. Mengoperalisasikan sesebuah konsep ialah dengan membuat konsep itu dapat diukur, iaitu dengan melihat dimensi-dimensi perilaku, aspek-aspeknya yang dijelaskan oleh konsep dan kemudian ditafsirkan kepada elemen yang dapat diperkaitkan dan diukur untuk membentuk suatu indeks pengukuran konsep (Sekaran, 2000).

Semua pemboleh ubah diukur dengan menggunakan lima kenyataan dengan skala jawapan mengguna skel Likert 5 mata. Skel mengukur  magnitud jawapan responden, iaitu dari nilai 1 untuk jawapan “sangat tidak setuju” hingga nilai 5 bagi jawapan “sangat setuju.” Seperti yang dicadangkan oleh Neuman (2003), skel Likert banyak digunakan terutama dalam kaedah survei. Skel Likert biasanya digunakan untuk bertanyakan tahap persetujuan responden terhadap suatu pernyataan.

Pengukuran Pemboleh ubah Pendedahan Media Massa

Pemboleh ubah pendedahan media massa dioperalisasikan melalui indikator kekerapan dan kesungguhannya (intensiti), kredibiliti maklumat dan media, aksesibiliti, pemilihan maklumat, peresapan maklumat, dan keberkesanan. Pendedahan media massa sama ada mempunyai darjah tinggi atau rendah tahap penerimaan maklumat penjimatan tenaga elektrik adalah berdasarkan jumlah markat yang diperolehi daripada soal selidik. Alat ukur pemboleh ubah ini mengandungi enam indikator yang mengukur pemboleh ubah pendedahan media massa, iaitu (i) kekerapan maklumat yang disiarkan media dan kesungguhannya, (ii) kredibiliti kandungan maklumat dan kredibiliti komunikator/media, (iii) aksesibiliti membaca akhbar, mendengar radio, dan menonton televisyen, (iv) pemilihan maklumat, (v) peresapan maklumat dan (vi) keberkesanan.

Pengukuran Pemboleh ubah Komunikasi Interpersonal

Pemboleh ubah komunikasi interpersonal dioperalisasikan melalui indikator kekerapan, keakraban, kepercayaan, kecekapan, dan keberkesanan. Komunikasi interpersonal sama ada mempunyai darjah tinggi atau rendah adalah berdasarkan jumlah markat yang diperolehi daripada soal selidik.

Pengukuran Pemboleh ubah Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Isi Rumah

Pemboleh ubah perilaku penjimatan tenaga elektrik dioperalisasikan berdasarkan indikator kawalan perilaku, niat mengarahkan kepada perilaku, norma subjektif, sikap mengarahkan perilaku, persepsi kegunaan, dan persepsi mudah digunakan. Perilaku penjimatan tenaga elektrik sama ada mempunyai perilaku efisyen atau pembaziran adalah berdasarkan jumlah markat yang diperolehi daripada soal selidik tentang perilaku.

Penyusunan Soal Selidik

Dalam kajian ini, borang soal selidik digunakan sebagai instrumen dalam mendapatkan maklumat dari sampel. Instrumen didasarkan pada konsep-konsep teori yang relevan yang ditemui dalam sorotan literatur tentang definisi konsep dan definisi operasi. Pemboleh ubah pendedahan media massa mengandungi enam indikator, iaitu (i) kekerapan maklumat yang disiarkan media dan kesungguhannya (Evra, 1990; Busselle, 2001; Gibson & Zillmann, 1994; Shrum, 2002; Shrum & O'Guinn, (1993), (ii) kredibiliti kandungan maklumat dan kredibiliti komunikator/media (Rossiter & Percy, 1997; Wells et al., 1989; Bovee & Arens, 1986), (iii) aksesibiliti membaca akhbar, mendengarkan radio, dan menonton televisyen (Shapiro, 1991; Shrum & O'Guinn, 1993; Gibson & Zillmann, 1994; Bussells, 2001; Shrum, 2002; Zillmann, 2002; Zillmann & Brosius, 2000; Gerbner, 1998, Shrum, 2002; Wyer & Radvansky, 1999; Shrum & O'Guinn, 1993; Evra, 1990), (iv) pemilihan maklumat (Neuman, 1991; Taylor et al., 1990), (v) peresapan maklumat (Gerbner, 1998; Rogers, 1995), dan (vi) keberkesanan (Bennett & Kassarjian, 1987; Rogers & Singhal, 1996; DeFleur & Ball-Rokeach, 1989).

Pemboleh ubah komunikasi interpersonal, iaitu (i) kekerapan (Boulay & rakan, 2002; Barnes, 2001), (ii) keakraban (Taylor & Altman, 1997; Beebe & Redmond, 1999; Rogers, 1995; Duncan & Moriarty, 1998; Sharma & Patterson, 1999; Knapp, 1984), (iii) kepercayaan (Duck, 1992; Reinard, 1988; Ganesan, 1994; Doney & Meriam, 1997; Barnes, 2001), (iv) kecekapan (Barnlund & Yoshioka, 1990; Gudykunst & Nishida, 1993; Hirokawa & Miyahara, 1986; Tsujimura, 1987; Che Su, 2007) dan (v) keberkesanan (Beebe & Redmond, 1999; Duncan & Moriarty, 1998; Sharma & Patterson, 1999; Rogers (1995).

Pemboleh ubah perilaku penjimatan tenaga elektrik, iaitu (i) persepsi kebergunaan (Davis, 1989), (ii) persepsi mudah digunakan (Davis, 1989),  (iii) sikap mengarahkan perilaku (Fishbein & Ajzen, 1995; Ajzen, 1995), (iv) norma subjektif (Fishbein & Ajzen, 1995; Ajzen, 1995),  (v) kawalan perilaku menuruti amalan masyarakat (Fishbein & Ajzen, 1995), dan (vi) niat untuk penjimatan tenaga elektrik (Fishbein & Ajzen, 1995; Ajzen, 1995).

Tinjauan Rintis

Tinjauan rintis telah dijalankan ke atas 60 orang isi rumah yang melanggan tenaga elektrik. Responden dipilih secara rambang dari tujuh kelurahan, iaitu Kelurahan Sukatani, Harjamukti, Sukamaju Baru, Jatijajar, Curug, Mekarsari, dan Pasir Gunung Selatan yang kesemuanya berada di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Indonesia. Pengumpulan data uji rintis ini dijalankan oleh penyelidik dibantu empat orang pewawancara yang terlatih, dari 14 - 16 Januari 2007.

Tinjauan rintis ini bertujuan untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan soal selidik. Menurut Sekaran (2000) tinjauan rintis ialah untuk menguji sama ada instrumen-instrumen yang dipakai mempunyai taraf kesahihan dan kebolehpercayaan yang boleh diterima sebelum digunakan untuk kajian sebenarnya.

Kesahihan dan Kebolehpercayaan Instrumen

Kesahihan dan kebolehpercayaan adalah penting untuk mengkaji kebaikan sesuatu ukuran. Kesahihan dan kebolehpercayaan adalah diperlukan untuk menilai kadar alat pengukuran dalam sesuatu pengukuran.

Ujian kesahihan menggunakan faktor analisis dan ujian kebolehpercayaan analisis Cronbach alpha (Nunnally, 1978) digunakan. Ujian kesahihan dilakukan menggunakan analisis Komponen Prinsipal (PCA). Dalam kajian ini, Analisis Komponen Prinsipal dilakukan pada pemberatan faktor yang diproses dari setiap item. Pemberatan faktor adalah korelasi antara setiap pembolehubah dan faktor. Item yang diterima dianggap menjadi sahih, manakala skor pemberatan faktor minimum 0.40 untuk penyelidikan dengan sampel (i) lebih dari 200-250 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2006).

Jadual 1 menunjukkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) seperti komunaliti, faktor dan variasi terkumpul yang menyokong pengesahan kesahihan konstruk.

Jadual 1: Keputusan Analisis Faktor untuk Kesahihan Konstruk Pemboleh ubah

Konstruk

Nilai KMO

Nilai Komunaliti Item

Bilangan Faktor

Varians Terkumpul (%)

Kekerapan & intensiti

.65

Nilai 12 item di atas 0.4

4

74.21

Kredibiliti

.67

Nilai 10 item di atas 0.4

4

65.54

Aksesibiliti

.57

Nilai 4 item di atas 0.4

2

87.88

Pemilihan

.71

Nilai 5 item di atas 0.4

2

81.78

Peresapan

.58

Nilai 10 item di atas 0.4

4

68.35

Keberkesanan

.67

Nilai 9 item di atas 0.4

3

61.13

Kekerapan

.74

Nilai 4 item di atas 0.4

1

58.22

Keakraban

.68

Nilai 5 item di atas 0.4

2

69.00

Kepercayaan

.73

Nilai 10 item di atas 0.4

3

70.85

Kecekapan

.68

Nilai 3 item di atas 0.4

1

65.45

Keberkesanan

.68

Nilai 8 item di atas 0.4

3

67.84

Cronbach’s coefficient alpha adalah pengukuran yang paling biasa digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan ketekalan dalaman (internal consistency) seperti yang dicadangkan oleh Churchill (1979). Koefisyen kebolehpercayaan yang semakin hampir dengan 1.0 adalah sangat baik. Biasanya, nilai kebolehpercayaan yang kurang daripada 0.60 adalah dianggap sebagai nilai yang lemah, nilai yang berada dalam lingkungan 0.70 adalah nilai yang boleh diterima dan nilai yang melebihi 0.80 adalah baik (Sekaran, 2000). Menurut Nunnally (1978), nilai kebolehpercayaan yang semakin hampir dengan nilai 1.0 adalah nilai yang terbaik. Nilai kebolehpercayaan yang kurang daripada 0.70 adalah dikira sebagai nilai yang lemah dan bagi nilai yang berada dalam lingkungan 0.70 adalah nilai yang boleh diterima manakala nilai yang melebihi 0.80 adalah dianggap sebagai nilai kebolehpercayaan yang baik. Nilai kebolehpercayaan di antara 0.69 hingga 0.97 adalah melebihi nilai penerimaan iaitu 0.50 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2006). Keputusan ujian kebolehpercayaan seperti pada jadual 2.

Jadual 2  menunjukkan nilai kebolehpercayaan untuk semua konstruk iaitu  pendedahan media massa, komunikasi interpersonal, sikap dan perilaku penjimatan tenaga elektrik melebihi 0.70. Ujian reliabiliti menunjukkan nilai a bagi instrumen pemboleh ubah pendedahan media massa adalah 0.90, nilai a bagi instrumen pemboleh ubah komunikasi interpersonal adalah 0.93, nilai a bagi instrumen pemboleh ubah sikap adalah 0.81 dan nilai a bagi instrumen pemboleh ubah perilaku penjimatan tenaga elektrik adalah 0.94. Ini menunjukkan bahawa kesemua soalan dalam instrumen kajian boleh digunakan untuk mengumpul data sebenar kerana nilai reliabiliti instrumen adalah tinggi.


Jadual 2 Nilai Kebolehpercayaan

Pembolehubah/Konstruk

Bilangan

Item

Bilangan Item

Digugurkan

Nilai Alpha

pendedahan MEDIA MASSA

50 item

-

0.90

Kekerapan

 

12 item

 

-

 

0.73

Kredibiliti

10 item

-

0.72

Aksesibiliti

4 item

-

0.75

Pemilihan

5 item

-

0.75

Peresapan

10 item

-

0.72

Keberkesanan

9 item

-

0.71

Kekerapan

4 item

-

0.75

Keakraban

5 item

-

0.72

Kepercayaan

10 item

-

0.81

Kecekapan

3 item

-

0.74

Keberkesanan

8 item

-

0.72

komunikasi interpersonal

30 item

-

0.93

Persepsi kegunaan

4 item

-

0.81

Persepsi mudah digunakan

6 item

-

0.75

PERILAKU  jimat Elektrik

34 item

-

0.94

Sikap mengarahkan perilaku

6 item

-

0.78

Norma subjektif

5 item

-

0.78

Kawalan perilaku

Menuruti amalan 

6 item

-

0.75

Niat untuk jimat

7 item

-

0.77

Ciri-ciri Demografi Responden

Data penyelidikan adalah berdasarkan kepada data-data yang diperolehi melalui soal selidik yang dijawab oleh 884 orang responden. Jadual 3 menunjukkan bahawa seramai 87.7 peratus ketua isi rumah adalah lelaki dan sebanyak 12.1 peratus ketua isi rumah adalah wanita.

Jadual 3: Maklumat Responden Mengikut Jantina

Jantina

              Peratus (%)

Lelaki

777

(87.9%)

Wanita

107

(12.1%)

Jumlah

884

(100%)

Merujuk Jadual 4, terdapat sebanyak 73.9 peratus responden yang berkelulusan di peringkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/STPM), manakala 9.5 peratus mempunyai pencapaian akademik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SPM). Seterusnya sebanyak 18 peratus berkelulusan di peringkat diploma, 10.2 peratus berkelulusan Sarjana Muda, sebanyak 2.1 peratus berkelulusan Sarjana, dan  1.0 peratus mempunyai ijazah Doktor Falsafah sebagai kelulusan akademik tertinggi.

Jadual 4: Maklumat Responden Mengikut Pencapaian Akademik Tertinggi

 Pencapaian Akademik Tertinggi

Peratus (%)

Sekolah Dasar/ Sekolah Rendah

11

(1.2%)

SLTP/ Sekolah Menengah Rendah

84

(9.5%)

SLTA/ Sekolah Menengah Tinggi

653

(73.9%)

Diploma

18

(2%)

Sarjana Muda

90

(10.2%)

Sarjana

19

(2.1%)

Doktor Falsafah

9

(1%)

Jumlah

884

(100%)

Merujuk kepada Jadual 5, sebanyak 50.8 peratus responden adalah pekerja swasta, manakala 15.4 peratus adalah usaha sendiri. Seterusnya sebanyak 12.6 peratus adalah pedagang, seramai 10.7 peratus pegawai pemerintah, 7.7 peratus pegawai syarikat korporat dan selebihnya 2.8 peratus adalah tentara/polis.

Jadual 5: Maklumat Responden Mengikut Jenis Pekerjaan

Jenis Kerja

              Peratus (%)

Pedagang

111

(12.6%)

Pegawai Swasta

449

(50.8%)

Pegawai Syarikat Korporat

68

(7.7%)

Usaha Berdikari

136

(15.4%)

Pegawai Pemerintah

95

(10.7%)

Tentera/Polis

25

(2.8%)

Jumlah

884

(100%)

Merujuk kepada Jadual 6, didapati bahawa majoriti (66.2%) responden memilih televisyen sebagai sumber yang paling berkesan dalam menerima maklumat, manakala 24.5 peratus responden memilih surat khabar dan sebanyak 9.3 peratus responden memilih radio sebagai sumber maklumat.

Jadual 6: Maklumat Responden Mengikut Jenis Media Utamanya

Jenis Media Utamanya

       Peratus (%)

Akhbar

217

(24.5%)

Radio

82

(9.3%)

Televisyen

585

(66.2%)

Jumlah

884

(100%)

Berdasarkan Jadual 7, didapati bahawa jenis surat khabar yang banyak mendedahkan maklumat kepada penduduk Kota Depok. Sebanyak 43.9 peratus responden memperolehi maklumat dari harian Kompas. Seterusnya, 17.4 peratus responden membaca surat khabar Pos Kota,  Media Indonesia adalah 17.2 peratus, sebanyak 5.3 peratus responden memperolehi maklumat dari Rakyat Merdeka dan surat khabar lainnya masing-masing hanya di bawah 5 peratus.

Jadual 7: Surat Khabar yang Menjadi Sumber Maklumat

Jenis Surat Khabar

  Peratus (%)

Kompas

388

(43.9%)

Media Indonesia

152

(17.2%)

Koran Tempo

35

(4%)

Sindo

31

(3.5%)

Rakyat Merdeka

47

(5.3%)

Republika

13

(1.5%)

Pos Kota

154

(17.4%)

Suara Pembaruan

38

(4.3%)

Sinar Harapan

19

(2.1%)

Suara Karya

5

(0.6%)

Lain-lain

2

(0.2%)

Jumlah

884

(100%)

Merujuk kepada Jadual 8, dari segi stesen radio didapati sebanyak 18.6 peratus responden memilih stesen radio RRI Pro 3 FM yang paling banyak didengari. Ini diikuti Elshinta sebanyak 18.1 peratus responden, sebanyak 14.6 peratus responden mendengar radio KBR 68 H/Green Radio, sebanyak 10.7 peratus mendengar stesen radio Sonora dan selebihnya dari stesen radio lainnya masing-masing hanya di bawah 10 peratus.

Jadual 8: Stesen Radio yang Menjadi Sumber Maklumat

Stesen Radio

     Peratus (%)

RRI Pro 3 FM

164

(18.6%)

KBR 68 H/Green Radio

129

(14.6%)

Elshinta

160

(18.1%)

Radio Kayu Manis/RKM

45

(5.1%)

Lite FM

57

(6.4%)

Sonora

95

(10.7%)

Tri Jaya FM

48

(5.4%)

Prambors

51

(5.8%)

Lain-lain

135

(15.3%)

Jumlah

884

(100%)

Berdasarkan Jadual 9, sebanyak 19.1 peratus responden memilih  stesen televisyen RCTI sebagai stesen yang paling banyak ditonton manakala sebanyak 16.9 peratus responden menonton MetroTV. Selanjutnya sebanyak 15.3 peratus responden menonton Trans7, mengikut SCTV sebanyak 10.6 peratus, INDOSIAR sebanyak 10.5 peratus, TVRI sebanyak 5.3 peratus, ANTV sebanyak 5.2 peratus dan selebihnya stesen televisyen lainnya masing-masing hanya di bawah 5 peratus sahaja.

Fakta ini menunjukkan bahawa lebih dari 50 peratus jenis stesyen televisyen masing-masing hanya di bawah 10 peratus ditonton oleh responden. Jumlah stesen televisyen tidak banyak mempengaruhi aksesibiliti penonton televisyen. Oleh itu, penaja kempen media perlu memilih stesen televisyen yang digunakan untuk menyampaikan maklumat penjimatan tenaga elektrik.   
Jadual 9: Stesen Televisyen yang Menjadi Sumber Maklumat

Stesen Televisyen

  Peratus (%)

TVRI

47

(5.3%)

RCTI

169

(19.1%)

SCTV

94

(10.6%)

INDOSIAR

93

(10.5%)

TPI

27

(3.1%)

ANTV

46

(5.2%)

Metro TV

149

(16.9%)

TransTV

61

(6.9%)

Trans7

135

(15.3%)

TVOne

23

(2.6%)

Global TV

15

(1.7%)

Jakarta TV

13

(1.5%)

Channel O

9

(1%)

Elshinta TV

3

(0.3%)

Jumlah

884

(100%)

Dari segi tempoh membaca surat khabar, didapati bahawa majoriti responden (48.5%) telah membaca surat khabar selama 31 - 60 minit setiap hari. Ini diikuti dengan sebanyak 22.9 peratus responden yang telah membaca surat khabar kurang dari 30 minit setiap hari. Seterusnya, sebanyak 14.4 peratus responden yang telah membaca surat khabar di antara 61 - 90 minit setiap hari, dan sebanyak sebanyak 9.4 peratus responden yang telah membaca surat khabar di antara 91 - 120 minit setiap hari. Bilangan responden yang telah membaca surat khabar selama lebih 120 minit setiap hari adalah 4.9 peratus (Jadual 10).

Jadual 10: Maklumat Responden Mengikut Pola Membaca Akhbar/Hari

Pola Membaca Akhbar/Hari

               Peratus (%)

Membaca berita < 30 minit

202

(22.9%)

Membaca berita 31 - 60 minit

429

(48.5%)

Membaca berita 61 - 90 minit

127

(14.4%)

Membaca berita 91 - 120 minit

83

(9.4%)

Membaca berita > 120 minit

43

(4.9%)

Jumlah

884

(100%)

Dari segi masa mendengar radio/hari, didapati bahawa majoriti responden (65.7%) mendengar radio selama kurang dari 30 minit, manakala sebanyak 14.4 peratus responden yang mendengar radio di antara dari 31 - 60 minit. Sebanyak 10.4 peratus responden mendengar radio di antara 61 - 90 minit setiap hari, sebanyak 8 peratus mendengar radio diantara 91 - 120 minit. Selanjutnya bilangan responden yang mendengar radio lebih 120 minit setiap hari hanya 0.5 peratus (Jadual 11).

Jadual 11: Maklumat Responden Mengikut Pola Mendengarkan Radio/Hari

Pola Mendengarkan Radio/Hari

             Peratus (%)

Masa mendengar siaran radio < 30 minit

581

(65.7%)

Masa mendengar siaran radio 31 - 60 minit

136

(15.4%)

Masa mendengar siaran radio 61 - 90 minit

92

(10.4%)

Masa mendengar siaran radio 91 - 120 minit

71

(8%)

Dengar siaran radio > 120 minit

4

(0.5%)

Jumlah

884

(100%)

Dari segi masa menonton siaran televisyen/hari, didapati bahawa majoriti responden (34.3%) menonton siaran televisyen di antara 61 - 90 minit setiap hari. Ini diikuti sebanyak 21.9 peratus responden yang menonton siaran televisyen di antara dari 31 - 60 minit, sebanyak 20.9 peratus responden yang menonton siaran televisyen di antara 91 - 120 minit. Selanjutnya, 17.2 peratus responden yang menonton siaran televisyen selama lebih dari 120 minit, dan bilangan responden yang menonton siaran televisyen kurang dari 30 minit setiap hari hanya 5.7 peratus (Jadual 12).

Jadual 12: Maklumat Responden Mengikut Pola Menonton TV/Hari

Pola Menonton TV/Hari

             Peratus (%)

Masa menonton siaran TV < 30 minit

50

(5.7%)

Masa menonton siaran TV  31 - 60 minit

194

(21.9%)

Masa menonton siaran TV 61 - 90 minit

303

(34.3%)

Masa menonton siaran TV 91 - 120 minit

185

(20.9%)

Masa menonton siaran TV > 2 jam

152

(17.2%)

Jumlah

884

(100%)

Hubungan Pendedahan Media Massa dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik  Isi Rumah

Analisis seterusnya menjurus kepada hipotesis yang dibentuk.  Bagi menguji hubungan antara pendedahan kepada media massa dengan perilaku penjimatan tenaga eletrik, analisis Korelasi Pearson digunakan.  Hasil analisis menunjukkan hubungan di antara pendedahan media massa dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah tidak signifikan.  hal ini ditunjukkan oleh nilai p adalah .13 > .05 serta mempunyai koefisien regresi sebesar -.05. Nisbah kritikal (p= .13 > .05) dan C.R. sebesar -1.52 menunjukkan bahawa hubungan kedua-dua pemboleh ubah itu tidak bermakna (Jadual 13).

Jadual 13: Hubungan di antara Pendedahan Media Massa dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Isi Rumah

Pemboleh ubah Bersandar

Pembolehubah Bebas

Faktor nilai berat

C.R.

P

  Perilaku

  Pendedahan Media  Massa

-.05

-1.52

.13

Nota:    CR= Critical Ratio

**p < .05

Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik  Isi Rumah

Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah. Hal ini  ditunjukkan oleh koefisien regresi positif sebesar .18 dengan CR sebesar 4.74 dan nilai p = .00 < .05 (Jadual 14).  Ini bermakna semakin tinggi tahap komunikasi interpersonal semakin tinggi tahap perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah.

Jadual 14: Hubungan di antara Komunikasi Interpersonal dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Isi Rumah

 

Pemboleh ubah Bersandar

Pembolehubah Bebas

Faktor nilai berat

C.R.

P

  Perilaku

  Komunikasi 

  Interpersonal

.18

4.74

.00**

 

 

 

 

 

Nota:   CR= Critical Ratio

**p < .05

Hubungan Pendedahan Media Massa dan Komunikasi Interpersonal dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Isi Rumah

Merujuk kepada Jadual 15, aplikasi AMOS membenarkan penyelidik untuk menggunakan kaedah regresi yang menjadi salah satu elemen AMOS. Hubungan di antara pendedahan media massa, komunikasi interpersonal dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah adalah signifikan dan linear. Hal ini ditunjukkan oleh nilai paras .00 < .05 dengan F sebesar 13.71 (Jadual 4.27). Sehubungan ini, hipotesis yang dibentuk disokong

Didapati nilai R² adalah .03 yang menunjukkan pendedahan media massa dan komunikasi interpersonal telah mempengaruhi secara positif kepada perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah. Koefisien penentu sebesar 3%, bererti bahawa perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah hanya 3% dipengaruhi oleh pendedahan media massa dan komunikasi interpersonal.

Jadual 15: Hubungan Pendedahan Media Massa dan Komunikasi Interpersonal

b

 

                    dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik Isi Rumah

R

Perubahan R²

S.P.

F

df1

df2

Sig. F

a

 

.17

.03

.03

8.70

13.71

2

881

.00**

Pemboleh ubah bersandar : Penjimatan Tenaga Elektrik

 

b

 

Predictors: (Constant), Komunikasi Interpersonal, Pendedahan Media Massa

 

a.

 

  Nota:

**nilai paras .00 < .05

 

Perbincangan dan Kesimpulan

Hasil kajian menunjukkan kebanyakan daripada isi rumah menempatkan televisyen sebagai sumber yang paling berkesan untuk menerima maklumat, diikuti oleh surat khabar dan radio. Dapat diperkatakan bahawa televisyen menjadi teman setia isi rumah dalam jangka masa sehari. Betapa banyak waktu dihabiskan oleh keberkesanan televisyen. Ini membuktikan media massa perlu dimanfaatkan menjadi alat komunikasi maklumat dengan menyemarakkan kandungan tempatan yang boleh memanjangkan agenda perilaku penjimatan tenaga elektrik.

Di kawasan kajian, surat khabar yang paling kerap dibaca adalah harian Kompas, Pos Kota, Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka kerana surat khabar arus utama tersebut mudah didapati di tempatan berkenaan. Tempoh untuk membaca surat khabar oleh isi rumah setiap hari, didapati majoriti isi rumah membaca berita surat khabar di antara 31 hingga 60 minit. Khalayak juga selektif untuk memilih maklumat kerana had masa membaca. Ini diketahui majoriti isi rumah membaca surat khabar mengambil masa di antara 31 hingga 60 minit setiap hari.

Stesen-stesen radio yang paling sering didengar oleh isi rumah adalah RRI Pro 3 FM, Elshinta, KBR 68 H/Green Radio dan Sonora. Kenyataanya khalayak mementingkan maklumat sebab kesemua stesen radio itu memberatkan pada pelancaran maklumat. Tempoh mendengar radio dari isi rumah setiap harinya didapati sebahagian besar kurang dari 30 minit.

Bagi isi rumah, stesen televisyen yang menjadi kegemaran khalayak berturut-turut adalah RCTI, mengikut MetroTV, TransTV, SCTV, dan INDOSIAR. Kelima stesen televisyen berkenaan yang paling sering ditonton oleh sebahagian besar isi rumah untuk memperolehi maklumat. Sebahagian besar isi rumah menonton siaran televisyen lebih dari satu jam setiap hari. Kajian ini menghasilkan temuan bahawa menonton acara televisyen telah banyak mengambil masa para isi rumah untuk keseharian. Ini menunjukkan pula kuantiti jenis stesen televisyen tidak meningkatkan aksesibiliti penonton televisyen. Mowlana (1997) mengatakan dalam masyarakat semasa kini, televisyen, rakan sebaya dan sekerja telah menggantikan hubungan seseorang dengan isi rumah, sanak saudara dan jiran. Kewujudan televisyen telah mendorong ahli-ahli keluarga meluangkan masa dengan menonton televisyen daripada berinteraksi dengan keluarga dan rakan. Temuan ini pula selari dengan hasil penyelidikan Cohen (2002), iaitu pola preferensi program televisyen yang kerap ditonton oleh khalayak menyikut kepada kesetiaan saluran dan kesetiaan jenis programnya.

Pemanfaatan media untuk meramalkan peningkatan pengetahuan khalayak, utamanya tentang erti pentingnya penjimatan tenaga elektrik bagi kehidupan keseharian, kajian ini mendapati bahawa majoriti isi rumah membaca akhbar sekitar 31 - 60 minit, mendengar radio kurang dari 30 minit, menonton siaran televisyen sekitar 61 - 90 minit setiap harinya. Diketahui bahawa pembaca akhbar selektif memilih maklumat, sehingga akhbar paling baik untuk meramalkan dalam menambahkan pengetahuan khalayak, radio efektif untuk menyebarkan maklumat untuk digunakan, dan televisyen menjadikan media hiburan dan informasi. Selari dengan itu, Hollander (1997) dalam kajiannya tentang penggunaan media di Amerika Syarikat dan Jerman mendapati penggunaan akhbar adalah lebih baik untuk meramalkan pengetahuan yang diterima umum daripada televisyen dan radio.

Hakikatnya, kejayaan atau kegagalan media massa memenuhi matlamat meningkatkan pengetahuan, sikap ataupun perilaku khalayaknya sukar diukur mengikut tahap-tahapnya. Kejayaannya tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata. Setakat ini tidak ada angka yang boleh menentukan pencapaian di segi pengetahuan, sikap ataupun perilaku. Apa yang boleh dilihat, sama ada ia diguna, diamalkan atau sebaliknya. Fungsi meningkatkan pengetahuan, sikap ataupun perilaku adalah tugas berterusan media massa dari masa ke semasa.

Pembaca yang mengikut perkembangan media boleh menilai yang mana pemujukan, kempen atau pendidikan. Pembaca akhbar meliputi semua orang yang berminat membaca. Akhbar mengambil peranan untuk memberi kefahaman kepada semua pembaca dan meningkatkan lagi pengetahuannya. Sesuatu berita boleh dijadikan forum yang mana kebenaran boleh dilihat lebih jelas. Akhbar mungkin pada kebanyakan masa tidak berjaya memberitahu masyarakat apa yang seharusnya mereka fikirkan tetapi berjaya memberitahu pembaca apa yang harus difikirkan.

Kelihatannya televisyen menjadi media yang kukuh di tengah masyarakat. Televisyen mampu memulas kenyataan sosial menjadikan realiti yang tampil menjelma menjadi dunia imej yang tidak semestinya benar. Menurut Goethals (dalam Nurudin, 2004) televisyen kukuh untuk membenamkan imej yang diterima masyarakat. Televisyen juga menjadi teman setia di masa lapang sehingga penonton dapat menatap dunia lain yang mungkin secara geografi amat jauh. Televisyen adalah satu kawalan sosial yang kukuh dan memiliki kuasa untuk memastikan bahawa masyarakat dapat diatur jadual aktivitinya.

Untuk kajian ini, pendedahan media massa merangkumi enam indikator, iaitu: kekerapan maklumat yang disiarkan media dan intensitinya, kredibiliti kandungan maklumat dan kredibiliti komunikator / media, aksesibiliti membaca akhbar, mendengar radio, dan menonton televisyen, pemilihan maklumat, peresapan maklumat dan keberkesanan. Walaupun, kepentingan kajian ini memberatkan hanya kepada iklan, berita dan maklumat penjimatan tenaga elektrik yang disebarkan oleh media massa menurut keutamaan khalayak.

Majoriti responden menerima maklumat media massa dengan kekerapan dan intensiti cukup tinggi. Responden mempersepsikan kategori kandungan maklumat dan media pada kategori sederhana. Aksesibiliti membaca akhbar, mendengar radio, dan menonton televisyen diperolehi dari responden terhadap media massa dinyatakan cukup berkualiti. Pemilihan maklumat media massa diperolehi dengan sederhana. Mereka menyatakan bahawa peresapan maklumat dari media massa dan keberkesanan maklumat dari media massa juga dalam kategori sederhana. Dikatakan bahawa indikator kredibiliti maklumat dan media secara empirikal adalah sebagai pengukur utama kepada pendedahan media massa.

Indikator-indikator kekerapan maklumat yang disiarkan media, aksesibiliti membaca akhbar, mendengar radio, dan menonton televisyen serta pemilihan maklumat berkait rapat dengan pemilihan pendedahan. Kenyataannya khalayak berperanan aktif untuk mendedahkan dirinya kepada mesej apa dan dari media yang mana. Severin dan Tankard (2000) menyatakan bahawa pemilihan pendedahan adalah kecenderungan seseorang untuk mendedahkan diri kerana sesuai dengan sikap berkenaan. Kecenderungan seseorang untuk mendedahkan diri kepada mesej media kerana bersuaian dengan kepentingan dan sikapnya (Baran & Davis, 2003).

Media telah menyediakan pelbagai maklumat pastinya telah membentuk pola-pola kepercayaan tertentu terhadap masyarakat. Media akhbar, radio dan televisyen kian menjadi berinovasi dan kreatif dalam menyediakan mesej. Akhbar-akhbar kian bercambah di pasaran, stesen radio dengan strategi dan gaya yang baru kian menarik minat khalayak. Pertumbuhan stesen-stesen televisyen swasta memberi isyarat yang jelas tentang penerimaan masyarakat terhadap sumber dan kandungan media tersebut. Walau bagaimanapun bila membicarakan soal mesej, perkara yang paling utama dan mempunyai nilai ialah persoalan kredibiliti mesej tersebut (Schweiger, 2002).

Dalam konteks mesej atau berita media massa, Maeseneer (1982) menjelaskan bahawa hakikatnya tidak ada satu makna yang universal terhadap mesej atau berita. Mesej itu merupakan maklumat yang ingin atau perlu diketahui oleh masyarakat bagi merencanakan kehidupan sehariannya. Kredibiliti mesej dikonsepsualisasikan sebagai berita yang boleh dipercayai, tepat, diyakini, tidak bias dan lengkap (Flanagin & Metzger, 2000). Bagi penerimaan mesej, ia merujuk kepada sikap dan perilaku khalayak yang dipengaruhi dari membaca, mendengar atau menonton sesuatu laporan bagi memenuhi kepuasan serta keperluan dirinya.

Mesej penjimatan tenaga elektrik adalah maklumat yang ingin diketahui khalayak bagi merencanakan pemakaian jimat tenaga elektrik di rumah, contohnya Kempen Powerswitch, jimat tenaga elektrik “Smart Saving, Smart Living” ditujukan untuk penjimatan tenaga elektrik yang tidak terbatas hanya mengurangkan belanja elektrik namun juga tindakan bijak yang berguna bagi kepentingan masyarakat di masa kini dan masa mendatang.

Tindakan penjimatan tenaga elektrik adalah perilaku bijak kerana mengehadnya bekalan tenaga elektrik, belum merata sambungan elektrik di Indonesia, dan resiko pemanasan global (Puspawardani, 2006). Contohnya, Royal Philips Electronics (Philips) Malaysia turut melancarkan kempen untuk meningkatkan jualan ‘Produk Hijau’ kepada masyarakat adalah sebahagian komitmen daripada program EcoVision syarikat untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik bagi produk dan perkakas keluaran Philips. Malah, dikatakan pada sidang media mengenai program EcoVision, Produk Hijau Philips merupakan rangkaian produk yang menumpukan kepada penggunaan tenaga elektrik yang lebih menjimatkan, bebas pengeluaran sisa toksik, boleh menjangka hayat penggunaan yang lebih panjang. Ketika ini, terdapat kira-kira 57 jenis Produk Hijau Philips di pasaran membabitkan kategori produk komersil untuk pengguna seperti lampu, alat elektronik audio visual dan produk berasaskan kesihatan, sasaran itu bermaksud menjelang akhir 2008, semua pejabat akan dipasang dengan sistem lampu jimat tenaga elektrik. Produk Hijau Philips jelasnya, mempunyai kebaikan kepada alam sekitar yang dipertingkatkan untuk manfaat pelanggan, pengguna dan masyarakat. Ia menjadikan syarikat tersebut pemimpin global dalam sektor barangan peribadi dan kegunaan rumah, ‘‘Ini adalah satu pengiktirafan kepada Philips yang terus memanfaatkan permintaan yang meningkat bagi produk jimat tenaga dan mesra alam” (Kuzairi Ismail, 2007).

Kajian ini mendapati pula bahawa akhbar sebagai media yang paling berkredibiliti. Ini dapat difahami kerana sifat barangan tercetak dan mesejnya yang dapat dibaca ulang. Rochelle dan David (1996) dalam kajiannya mendapati bahawa akhbar adalah media paling berkredibiliti. Ini disebabkan akhbar dapat melaporkan berita dengan lebih terperinci, sumber yang meluas, masa dan ruang yang sesuai, dan berita dapat didokumentasikan. Kredibiliti terhadap berita akhbar semakin meningkat dari semasa ke semasa kerana generasi muda hari ini lebih berpendidikan. Selain itu, kadar literasi yang tinggi juga turut menyumbang ke arah peningkatan tahap kredibiliti terhadap berita akhbar (Syed Arabi Idid & Saodah Wok, 2000). Generasi sekarang menyedari kepentingan membaca berita untuk meluaskan ilmu pengetahuan di samping mengetahui perkembangan isu semasa. Ini turut dibuktikan pula oleh kajian Kiousis & Spiro (2001) yang mendapati akhbar merupakan media yang mempunyai kredibiliti tinggi.

Kredibiliti terhadap media ditentukan oleh karakteristik media atau saluran termasuk pilihan yang bersesuaian dengan kehendak penerima apabila memproses sesuatu mesej. Pilihan ke atas media bergantung kepada karakteristik mesej termasuklah penerimaan maklum balas yang cepat, fokus peribadi, dan bahasa yang mudah difahami (Gilman & Turner, 2001). Di samping itu, faktor-faktor pendedahan maklumat, pendidikan, taraf sosio-ekonomi dan isu berita juga memainkan peranan penting dalam menentukan kredibiliti sumber berita (Syed Arabi Idid & Saodah Wok, 2000).

Tahap kredibiliti kandungan berita akhbar juga dinilai berdasarkan kepercayaan pembaca akhbar terhadap jurnalis dan syarikat akhbar tersebut (Folkerts & Stephen, 2001). Ketepatan maklumat adalah amat penting untuk memastikan pembaca memahami sesuatu mesej. Selain daripada itu, masyarakat tempatan turut terdedah dengan penyampaian berita menerusi radio. Pelaporan berita menerusi radio lebih memfokus kepada skop geografi dan masyarakat yang lebih kecil. Ini menepati kehendak masyarakat yang cenderung mendapatkan maklumat kerana kepentingan diri dan kumpulannya (Merli & John, 2000). Kredibiliti media dicapai apabila media bersedia melaporkan berita dengan objektif, berimbang dan mendasarkan kebenaran. Syed Arabi Idid (2002) menyatakan walaupun masyarakat lebih terdedah kepada televisyen tetapi dari segi tahap kredibiliti berita masih tinggi diletakkan pada berita akhbar. Hal ini kerana terdapat tahap kredibiliti sesuatu berita banyak bergantung kepada isu-isu yang dipaparkan oleh akhbar, radio dan televisyen.

Pada amnya pendedahan media massa yang diperolehi isi rumah didapati dalam kategori sederhana. Oleh itu, usaha pelancaran mesej penjimatan tenaga elektrik oleh media massa boleh diarahkan mendidik orang ramai tentang cara dan penggunaan barangan elektrik yang jimat tenaga elektrik. Mesej jimat tenaga elektrik sama ada di media massa ditumpukan pula kepada pembungkusan mesej, pemilihan jenis media massa, masa dan durasi penayangannya. Mesej media massa memberi tumpuan kepada mengelakkan pembaziran tenaga elektrik, juga menggalakkan penggunaan peranti elektrik yang jimat elektrik, atau pun menyediakan kemudahan mendapatkan barangan elektronik itu.

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa isi rumah menerima banyak maklumat tentang penjimatan tenaga elektrik melalui media massa seperti televisyen, akhbar, dan radio. Pengetahuan tentang jimat elektrik tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku penjimatan tenaga elektrik pada isi rumah. Selaras dengan ini, hasil kajian menunjukkan komunikasi interpersonal adalah berperanan untuk meningkatkan kecekapan penyaluran pengetahuan tentang penjimatan tenaga elektrik.

Komunikasi interpersonal yang dikaji merangkumi lima indikator, iaitu : kekerapan, keakraban, kepercayaan, kecekapan dan keberkesanan. Kelima-limanya indikator itu digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal dan hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden mempunyai peringkat kekerapan bersemuka tinggi, peringkat keakraban sederhana dan tinggi. Majoriti dari mereka berkomunikasi secara peribadi dengan orang lain dilandasi atas kepercayaan yang sederhana dan ada yang tinggi. Sedangkan kecekapan mereka dalam berkomunikasi dalam kategori tinggi. Bagi keberkesanan berkomunikasi, mereka menyatakan dalam kategori keberkesanan yang sederhana dan tinggi. Hasilnya kepercayaan dan kekerapan, kedua-duanya sebagai indikator utama daripada komunikasi interpersonal.

Hal ini menunjukkan bahawa isi rumah menerima banyak maklumat tentang menjimatkan tenaga elektrik dari komunikasi interpersonal. Sumber maklumat yang interpersonal adalah dari tokoh masyarakat, ahli-ahli keluarga dan petugas pemerintah. Sumber-sumber tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai sumber yang bijaksana dan berpengalaman, berpendidikan baik, kosmopolitan dan status ekonomi baik.

Kesemua indikator itu mencerminkan bahawa komunikasi interpersonal menyepadukan keharmonisan, persediaan diri dengan mesej-mesej yang secukupnya untuk melayari kehidupan sosial, perlu memahami perilaku dan perasaan pasangan berkomunikasi dan bertolak ansur untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Individu yang berkomunikasi memahami sedalam-dalamnya sikap orang lain sebelum melakukan perbincangan bagi menyesuaikan diri. Namun begitu, tahap hubungan yang terjalin dari seorang individu dengan individu yang lain adalah berbeza-beza. Tahapan jalinan hubungan yang tinggi akan meningkatkan keakraban. Kekerapan boleh menggambarkan bahawa isi rumah suka berinteraksi walau apapun bentuk topik perbincangan yang dikemukakan.

Wujud keakraban berkomunikasi adalah bila individu merasakan diri difahami dan diterima oleh komunikannya. Begitu juga dipercayai bahawa pasangan komunikasi juga boleh menerima dan terbuka bagi menghadapi mesej-mesej yang disampaikan. Keakraban terjadi apabila dalam proses komunikasi, kedua belah pihak mahu mendengar dengan baik apa sahaja yang dikatakan, bertukar-tukar pandangan serta idea, berkongsi perasaan antara satu sama lain tanpa sebarang ketakutan dan juga cuba memahami apa yang diperkatakan. Berikutan mesej yang disampaikan itu adalah jelas, maka mudah untuk individu yang terlibat berkomunikasi untuk memahami individu lainnya. Hasil kajian menunjukkan aspek kepercayaan yang cukup tinggi menunjukkan isi rumah saling menaruh kepercayaan bila berkomunikasi. Kepercayaan dalam berkomunikasi wujud kerana komunikator mahu memahami pandangan, perilaku, sikap atau perasaan seseorang. Untuk memahami dan menyelami pandangan, perasaan, sikap dan perilaku orang lain, kita perlu memasuki dunia orang berkenaan.

Dari aspek kecekapan berkomunikasi pula, hasil kajian mendapati majoriti isi rumah mampu memberikan perhatian kepada individu lain yang menjadi pasangan berkomunikasi. Asas yang penting dalam memupuk kecekapan berkomunikasi, mengatakan dengan santun, menghargai dan menghormati pasangan komunikasinya. Kecekapan komunikasi interpersonal perlu dikuasai oleh seseorang bagi membolehkannya berhubung dengan orang lain dengan lebih berkesan. Bagi isi rumah, kecekapan komunikasi interpersonal diperlukan untuk membolehkannya berhubungan dengan isi rumah lainnya, jiran dan rakan sekerja untuk tujuan perbincangan atau bertukar-tukar pendapat. Dalam kehidupan sosial, kecekapan komunikasi interpersoanal perlu dikuasai. Perkara ini akan memberi kesan secara langsung kepada isi rumah berkait rapat dengan kepercayaan diri atau konsep kendiri. Cara seseorang berbalas tindak akan memberi persepsi tertentu kepada orang lain terhadap dirinya. Persepsi orang lain ini merupakan penilaian terhadap diri individu tersebut (Coyle, 1993).

Aspek keberkesanan komunikasi berlaku bila mesej yang disampaikan oleh sumber difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima, perubahan yang berlaku akibat dari mesej seperti yang dikehendaki oleh penghantar, dan mesej yang disampaikan mempunyai kos efektif. Untuk mencapai keberkesanan komunikasi dalam perhubungan peribadi diperlukan kemahiran bagi perhubungan yang lebih baik.

Dari segi perhubungan interpersonal, setiap individu mahu dirinya difahami dan tidak disalah anggap. Individu adalah unik, mempunyai latar belakang berbeza dengan pengalaman berbeza yang menyebabkan peribadi dan perilakunya sedemikian rupa; diterima seadanya, tanpa perlu dipersoalkan bagaimana dan mengapa. Setiap orang mahukan kebebasan asas dan diberi ruang untuk membentuk peribadinya sendiri tanpa perlu banyak pengubahsuaian kepada masyarakat sekeliling; dan tanpa menggangu ketenteraman orang lain. Ini jelas terbukti dari hasil kajian, rangkaian sosial menunjukkan bahawa tahap hubungan interpersonal yang dijalin bersama adalah dalam kategori sederhana. Tahap kedalaman hubungan yang terjalin pula menunjukkan bahawa keberkesanan komunikasi bersemuka cukup tinggi.

Amalan komunikasi di antara komunikator dan komunikan adalah cara yang amat penting untuk memastikan proses pemindahan pengetahuan dan kebolehan berlaku secara baik dan memberi kesan positif terhadap sikap dan perilaku komunikannya. Dalam konteks ini, komunikasi interpersonal adalah penting untuk meningkatkan pertukaran dan perkongsian pengetahuan dan kebolehan yang memberi faedah kedua-duanya (Fiske, 1992; Young & Perrewe, 2000). Dalam konteks kajian, komunikasi yang dirancang hendaklah mengikut keperluan kedua-dua pihak. Tindakan ini dapat meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam terhadap perkara yang khusus (Ragins, 1999). Pengetahuan adalah fakta yang menjadi tapak untuk membina kebolehan seseorang. Kebolehan bererti kecekapan kognitif yang boleh meningkatkan kualiti penggunaan teknologi elektronik (Goldstein & Ford, 2002).

Pemindahan pengetahuan dan kebolehan bererti keupayaan untuk menyerapkan pengetahuan dan kebolehan baru, serta melakukannya. Dalam konteks kajian ini, pemindahan pengetahuan dan kebolehan ertinya kecekapan menggunakan pengetahuan dan kebolehannya itu untuk meningkatkan penjimatan tenaga elektrik. Amalan komunikasi ini perlu dilaksanakan secara aktif, dan terbuka untuk meningkatkan sikap dan perilaku yang positif (Campbell & Campbell, 1997). Dapatan kajian ini adalah selari dengan andaian-andaian Teori Penyebaran, iaitu apabila sesuatu komuniti masyarakat dapat menerima sesuatu inovasi yang baru maka perlulah ada jalan dimana inovasi itu dapat disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Rogers (1995) ada empat faktor utama yang mempengaruhi proses penyebaran iaitu inovasi itu sendiri, bagaimana untuk menyebarkan maklumat tentang inovasi yang telah dibuat, masa penyebaran dan struktur masyarakat di mana inovasi itu disebarkan. Penyebaran inovasi ini adalah merupakan gabungan daripada empat elemen penting iaitu proses membuat keputusan, proses inovasi individu, kadar penerimaan dan penerimaan keaslian. Oleh itu, komunikator yang memahami proses dan penyebaran inovasi dapat berkhidmat dengan lebih berkesan kepada khalayaknya (Schiffman, 1995).

Hubungan Pendedahan Media Massa dan Komunikasi Interpersonal dengan Perilaku Penjimatan Tenaga Elektrik  Isi Rumah

Keputusan kajian ini telah menunjukkan bahawa pendedahan media massa dan komunikasi interpersonal berhubungan dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah. Dibuktikan pula bahawa adanya hubungan yang linear di antara pendedahan media massa, komunikasi interpersonal dan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah. Hubungan pendedahan media massa dengan perilaku penjimatan tenaga elektrik cenderung bersekutu dengan komunikasi interpersonal. Selari dengan itu, kajian ini membuktikan bahawa efek media massa kepada khalayak terjadi dengan tidak langsung dan lebih dipengaruhi oleh saling bertindak di antara khalayak dengan pemimpin pendapat dilaporkan oleh Solomon dan Nevilla (dalam Gurevitch, 1985). Hornik (dalam Rogers, 1998) menyatakan bahawa peranan media massa terhadap pembangunan tidak bebas, hanyalah had untuk picu pembangunan seperti yang didapati dalam kajian ini.

Huraian penemuan ini pula menunjukkan bahawa pengaruh maklumat media massa bekerja secara tidak langsung menerusi komunikasi interpersonal. Sikap dan perilaku penjimatan tenaga elektrik tidak berubungan dengan pendedahan media massa. Ini cocok dengan model kesan multi tahap yang dicipta oleh Schramm & Porter (1992), yang mana  maklumat media massa mempengaruhi khalayak baik langsung atau tidak langsung. Khalayak turut memperolehi maklumat secara langsung dan segera dari media massa, dan yang lainnya mendapati maklumat media massa secara perlahan-perlahan.

Hasil yang diperolehi dari perbincangan kumpulan terfokus tentang lineariti hubungan di antara pendedahan media massa, komunikasi interpersonal dan perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah adalah seperti diperkatakan oleh Dadang Sasmita “Topik jimat tenaga elektrik menarik menjadi bahan perbincangan, kerana kita sehari-harinya amat bergantung pada tenaga itu. PLN sebagai pembekal elektrik utama punya had. Perlu ada perhatian bersama, agar PLN itu tidak berkhidmat sendiri, memahami hak dan kewajipannya sebagai BUMN untuk kebajikan umum. Saya pernah mendengar siaran radio Elshinta dari Lapangan Gasebo, Presiden SBY mengajak masyarakat menjimatkan tenaga elektrik, termasuk ofis pemerintah juga dihimbau jimat tenaga. Praktiknya, jabatan-jabatan pemerintah membazirkan tenaga elektrik."

Kes serupa ditemukan pada program program Labor Patrol di Filipina. Labor Patrol adalah suatu program pelayanan masyarakat yang dikembangkan oleh serikat buruh di Kota Cebu, dan disiarkan oleh Radio DYLA. Program tersebut dirancang melalui metod interpersonal relaying setelah pendedahan media massa. Program Labor Patrol mengulas mengenai kes-kes perburuhan yang dihadapi pendengarnya, dan mencari pemecahan masalah secara langsung antara buruh dan majikan yang terlibat perselisihan (Bacolod, 1980; Chu, Rahim & Kincaid, 1996). Dilaporkan pula oleh Ratnada dan Yusuf (2002) bahawa pendedahan media massa dan juga komunikasi interpersonal cukup mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap perilaku petani, berturut-turut motivasi petani mencapai kejayaan, wawasan petani tentang pemuliharaan lahan, keaktifan petani mencari maklumat pemuliharaan lahan, dan intensiti penyuluhan tentang pemuliharaan lahan.

Kandungan kempen media massa yang menerusi komunikasi interpersonal yang boleh mempengaruhi perilaku penjimatan tenaga elektrik. Kandungan kempen penjimatan tenaga elektrik, contohnya periklanan sebagai mesej media yang direka khas untuk memujuk khalayak supaya bertindak menerusi komunikasi interpersonal menembusi peribadi-peribadi atau himpunan orang. Kandungan maklumat itu disampaikan melalui kedua-dua media itu menembusi indikator-indikator persepsi kegunaan; persepsi mudah digunakan; sikap mengarahkan perilaku; norma subjektif; kawalan perilaku menuruti amalan masyarakat; dan niat untuk penjimatan tenaga elektrik. Utamanya ketiga-tiga penanda norma subjektif, kawalan perilaku dan niat mengarahkan perilaku amat penting mengubah perilaku penjimatan tenaga elektrik isi rumah.

Persepsi kegunaan menjadi indikator untuk memastikan penggunaan teknologi barangan elektronik jimat tenaga elektrik, sehingga kedudukkannya sebagai salah satu faktor penentu yang paling penting terhadap perilaku individu ke atas penerimaan teknologi (Davis, 1989). Ramayah dan Aafaqi (2004), Moon dan Kim (2001) membuktikan bahawa persepsi kegunaan kukuh memudahkan penerimaan barangan elektronik berkenaan. Barangan elektronik itu diyakini mudah digunakan yang menjadikan seseorang mempersepsi dan membentuk sikap yang mengarahkan pemakaian barangan elektronik tersebut. Persepsi mudah digunakan asas terpenting dalam merangsang niat untuk menggunakan barangan yang jimat tenaga elektrik, sehingga persepsi kegunaan dan persepsi mudah digunakan adalah dua komponen penting dalam penerimaan maklumat. Davis (1989) menyatakan niat untuk menggunakan sesuatu ditentukan oleh kedua-dua persepsi tersebut kerana mengasaskan pengaruh faktor luaran terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna.

Kadar niat berkaitan pula keputusan pelanggan untuk menggunakan atau tidak barangan yang jimat tenaga elektrik. Apabila berlaku perubahan sikap, norma subjektif dan persepsi risiko, maka akan terjadi pula perubahan pada niat. Sikap dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi mudah digunakan. Agar dianggap lebih bermanfaat oleh pelanggan tenaga elektrik, kandungan maklumat di media massa perlu direka untuk membentuk persepsi di kalangan pelanggan bahawa membeli dan menggunakan barangan elektronik jimat elektrik lebih berkesan. Hal ini tentu bertalian dengan kandungan dan konteks media berkenaan. Bila konteks medianya mempunyai kuasa daya pemikat maka muatannya akan efektif (Manchanda, Dubé, Goh & Chintagunta, 2006). Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) menjelaskan pula kinerja seseorang mengenai perilaku tertentu ditentukan oleh tujuan untuk menjalankan perilakunya, dan tujuan itu  ditentukan oleh sikap dan norma subjektif.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, hasil analisis menunjukkan media massa memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej berkaitan dengan penjimatan tenaga elektrik.  Namun begitu, peranan komunikasi interpersonal didapati lebih berkesan dalam mempengaruhi tingkalaku khalayak untuk menjimatkan tenaga elektrik.  Kajian akan datang perlu dilakukan dengan mengambilkira kaedah kualitatif bagi memahami lebih lanjut tentang pengaruh media dan komunikasi interpersonal dalam berbagai isu yang berbeza. 

 


BIBLIOGRAFI

 

Aaker, D. A., & Myers, J.G. (1987). Advertising Management, USA: Prentice-Hall, Inc.

Ajzen, Icek. (1998). Attitudes, Personality and Behavior. Chicago, Illinois: The Dorsey Press.

Ajzen, Icek. (2005, August 20). Theory of Planned Behavior.Retrieved August 22, 2001, from http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen/tpb.html.

Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211.

Ajzen, Icek. (1980). Understanding the attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Andersen, P.H. (2001), “Relationship Development and Marketing Communication: An Integrative Model,” Journal of Business and Marketing, Vol.16, (3), 167-182.

Azwar, Saifuddin. (2002). SikapManusia :TeoridanPengukurannya. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Babbie, Earl R. (1990). Survey Research Methods.2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Baran, S.J & Davis, D.K (2003).Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future. Belmont, CA: Wadsworth/ Thomson Learning.

Barnes, J.G. (2001).Secrets of Customer Relationship Management: It’s all about how you make them feel. McGraw-Hill, New York.

Barnlund, D. (1989).Communication Styles of Japanese and Americans. Belmont, CA: Wadsworth.

Barnlund, D., & Yoshioka, M. (1990). Apologies: Japanese and American styles. International Journal of Intercultural Relations, 14, 193-205.

Beebe, S. A., Beebe, S. J., & Redmond, M. V. (1999) Interpersonal Communication-  Relating to Others. (2nd ed.). USA: Allyn and Bacon.

Bender, Sylvia L., MithraMoezzi., Marcia H. Gossard&Loren Lutzenhiser. (2002). “Using Mass Media to Influence Energy Consumption Behavior:California’s 2001 Flex Your Power Campaign as a Case Study.” In Proceedings of the 2002 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency. Washington D.C.: American Council for an Energy-Efficient Economy.

Bennett, Milton J. (2005, September 10).  “Interpersonal Communication”.AM Interpersonal CommunicationRetrieved October 24, 2005, from

http://www.lcc.gatech.edu/~herrington/gcp/Ethnology/interpersonalethn.htm

Berelson, B. (1994). Kesan Minimum Media. Dalam Everett M. Rogers (Ed.), Kesan Isu-isu Komunikasi Massa. Terjemahan Md. SallehKasim. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.

Boulay, Marc.,J. Douglas Storey, SuruchiSood. (2002). "Indirect Exposure to a Family Planning Mass Media Campaign in Nepal," Journal of Health Communication, Vol.7, (2002), pp. 379-399.

Bovee CL dan WF Arens. (1986). Comtemporary Advertising,Blionis: Invin Homewood.

Bowen, Kathryn A. (1996, January 8). The Sin of Omission -Punishable by Death to Internal Validity: An Argument for Integration of Qualitative and Quantitative Research Methods to Strengthen Internal Validity. Retrieved November 25, 2005, from http://www.socialresearchmethods.net/Gallery/Bowen/hss691.htm

Busselle, R. W. (2001). The role of exemplar accessibility in social reality judgments.Media Psychology, 3, 43–67.

Che Su Mustaffa. (2007). Pengantar Komunikasi Organisasi. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Chu, G.C., Alfian, and W. Schramm.(1991). Social Impact of Satellite Television in Rural Indonesia.Singapore: Asian Mass Communication and Information Centre.

Chu, Godwin C., Syed A. Rahim, D. Lawrence Kincaid. (1996). Communication for Group Tranformation in Development. Honolulu, Hawaii : East-West Center.

Chu, G.C., & Y.N. Ju.(1993). The Great Wall in Ruins: Communication and Cultural Change in China. Albany, N.Y.: State University of New York Press.

Chu, Godwin C, & Wilbur Schramm.(1979). Learning from Television : What Research Says.Washington DC, NAEB.

Cohen, J. (2002). Television viewing preferences: programs, schedules, and the structure of viewing choices made by Israeli adults. Journal of Brodcasting& Electronic Media 46(2).204-221.

Covey, Stephen R. (1989).The seven habits of highly effective people. New York: Fireside Books.

Creswell, John. W. (2003).Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Darley, J.M., &Beniger, J. R. (1981).Diffusion of energy-conserving innovations.Journal of Social Issues, 37, 150-171.

Davis, F.D., Bagozzi, R.P. &Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8),  982-1003.

Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology.MIS Quarterly13, 319-339.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126.

DeFleur, Melvin L. &Everette E. Dennis.(1985). Understanding Mass Communication. Boston: Houghton Mifflin Company.

DeFleur, Melvin L. & Sandra J. Ball-Rokeach. (1989).Theories of Mass Communication.Fifth Edition.New York: Longman.

DeVito, Joseph A. (2001). Human Communication: The Basic Course. Harper Collins College Publishers.

DeVito, Joseph A. (1997). Komunikasi Antar Manusia. Jakarta : Professional Books.

Duncan, T & Moriarty, S.E. (1998).“A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships,” Journal of Marketing, Vol.62, (April), 1–13.

Dunlop & Van Lire. (1978). The New EnviromentalParadigma. dalamJurnal of Environmental Education No. 9.

Dyer, G. (1986). Advertising as Communication, London: Routledge.

Egan, C., and E. Brown. (2001). An Analysis of Public Opinion and Communication Campaign Research on Energy Efficiency and Related Topics. Report Number A013.Washington D.C.: American Council for an Energy-Efficient Economy.

Fazio, R.H. (1986). "How Do Attitudes Guide Behavior?," in: The Handbook of Motivation and Cognition: Foundation of Social Behavior, R.M. Sorrentino and E.T. Higgins (eds.), Guilford, New York, NY, 1986, pp. 204-243.

Fazio, R. H. (1990). Multiple processes by which attitudes guide behavior: The Mode model as an integrative framework. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 23, pp. 75-109). New York: Academic Press.

Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Attitudes: Foundations, functions, and consequences. In M. A. Hogg & J. Cooper (Eds.), The Handbook of Social Psychology (pp. 139-160). London: Sage.

Fazio, R.H. &Zanna, M. P. (1978).On the predictive validity of attitudes. The role of direct experince and con¢dnce.Journal of Personality, 46, 228±243.

Fazio, R. H. & Williams, C. J. (1986).Attitude Accessibility as a Moderator of the Attitude-Perception and Attitude-Behavior Relations: An Investigation of the 1984 Presidential Elecyion, Journal of Personality and Social Psychology, 51: 505-14.

Fazio, R. H, Sanbonmatsu DM, Powell MC, &Kardes FR (1986).On the automatic activation of attitudes. Journal of Personality and Social Psychology 50:229-238.

Feagin, J.R., Orum, A.M., &Sjoberg, G. (1991). “Introduction:  The Nature Of The Case Study”. In J.R. Feagin, A.M. Orum, & G. Sjoberg, (Eds.). (1991). A Case For The Case Study. Chapel Hill, NC: University Of North Carolina Press.

Fishbein, Martin. (ed.). (1997). Reading in Attitude Theory and Measurement.   New York : Department of Psychology University of Illinois.

Fiske, S. &Taylor, S. (1991). Social cognition.New York: McGraw-Hill.

Flick, U. (2002).An introduction to qualitative research. (2nd ed). London: SAGE Publications.

Frechtling, J. &Sharp, L. (Eds.). (1997, September 6). User-Friendly Handbook for Mixed Method Evaluations.Retrieved June 20, 2005, from  http://www.ehr.nsf.gov/EHR/REC/pubs/NSF97-153.

Furkon, Ukon Ahmad. (2005, October 27). Gerakan Hemat Listrik yang Tepat.Pikiran Rakyat, 3.

Ganesan, S. (1994). “Determinants of Long-term Orientation in Buyer-Seller Relationships,” Journal of Marketing, Vol.58, (April), 1-19.

Ganesan, S. & Hess, R. (1997). “Dimensions and Levels of Trust: Implications for Commitment to a Relationship,” Marketing Letters, Vol.8, (4), 439-448.

Gerbner, George. (1986)."The Symbolic Context of Action and Communication." In Ralph L. Rosnow and MarianthiGeorgoudi (Eds.), Contextualism and Understanding in Behavioral Science. New York: Praeger Publishers.

Gerbner, George. (1988). "Television's Cultural Mainstream: Which Way Does It Run?" Directions in Psychiatry, 8(9). New York: Hatherleigh Co., Summer.

Gerbner, George.(1988) "Telling Stories in the Information Age." In B.D. Rubin (ed.) Information and Behavior. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Gerbner, George. (1989). "Cross-Cultural Communications Research in the Age of Telecommunications." In Continuity and Change in Communications in Post-Industrial Society. Volume 2 in The World Community in Post-Industrial Society. Edited by Christian Academy. Seoul, Korea: Wooseok Publishing Company.

Gerbner, George. (1994). "Women and Minorities on TV, A Study in Casting and Fate." Media Development, 1994, 41(2), 38-44.

Gerbner, George. (1995). "Television Violence: The Power and the Peril." In Gail Dines and Jean M. Humez (eds.) Gender, Race, and Class in Media: A Critical Text-Reader. Newbury Park: Sage.

Gerbner, George. (1998, March 30).). New Television-Rating System Is Extremely Flawed. Retrieved August 25, 2005, from The Progressive.http://www.progressive.org/mpgerbnermrch98.htm.

Gerbner, George, Larry Gross, Michael Morgan, &Nancy Signorielli. (1986). "Living With Television: The Dynamics of the Cultivation Process." In Jennings Bryant and DolfZillman (eds.), Perspectives on Media Effects. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Gerbner, George, Larry Gross, Michael Morgan, &Nancy Signorielli. (1986). "Television's Mean World: Violence Profile No. 14-15." The Annenberg School of Communications, University of Pennsylvania, September 1986.

Gerbner, George, Larry Gross, Michael Morgan, & Nancy Signorielli. (1994). "Growing Up with Television: The Cultivation Perspective". In J. Bryant & D. Zillmann (eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 17-41.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. &Signorielli, N. (1996).Living with Television: The dynamics of the Cultivation Process.In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Perspectives on Media Effects. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Gerungan, WA. (2000). PsikologiSosial.Bandung :RefikaAditama.

Gibson, R., &Zillmann, D. (1994). Exaggerated versus Representative exemplification in news reports. Communication Research, 21, 603–624.

Golding, Peter & Murdock, Graham, Culture, Political Economy of Mass Communication, In Curran, James and Gurevitch, Michael (eds.) Mass Media and society, Edward Arnold : A Devision of Holder &Stoughten, 1992

Gudykunst, W. B. (1993). Approaches to the study of communication in Japan and the United States.In W. B. Gudykunst (Ed.), Communication in Japan and the United States (pp. 18-50). Albany, NY: SUNY Press.

Gudykunst, W. B., Guzley, R.M., & Ota, H. (1993). Issues for future research on communication in Japan and the United States. In W. B. Gudykunst (Ed.), Communication in Japan and the United States (pp. 291-322). Albany, NY: SUNY Press.

Gudykunst, W. B., & Nishida, T. (1993). Interpersonal and intergroup communication in Japan and the United States.In W. B. Gudykunst (Ed.), Communication in Japan and the United States. Albany, NY: SUNY Press.

Gudykunst, W. B., & Nishida, T. (1994). Bridging Japanese/North American differences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gudykunst, W. B., & Ting-Toomey, S. (1988). Culture and interpersonal communication. Newbury Park, CA: Sage.

Gurevitch, M. et. al (eds) (1992). Culture, Society and the Media. London: Methuen.

Gurevitch, Michael, Mark R. Levy (editors).(1985).Mass Communication Review Yearbook.Volume 5. California: Sage Publications.

Gurevitch, Michael & J. G. Blumer (1990).Political communication system and democratic values. In J. Lichtenberg, ed., Democracy and the Mass Media, pp. 269-289. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (2006).Multivariate data analysis.  New York: Macmillan Publishing Company.

Hamaguchi, E. (1977). Nihonjinrashisa no saihakken (Rediscovering the essence of Japan). Tokyo: Nihon KeizanShinbunsha.

Hamaguchi, E. (1983). Kanjin-shugi no shakai Nihon (Japan, society of contextual men). Tokyo: TouyouKeizai.

Hamaguchi, E. (1990). Nihon kenkyu no aratanaruparadaimu (A new paradigm for Japanese studies). In T. Umehara (Ed.), Nihon towanannanoka (What is Japan?). Tokyo: NHK Books.

Hashami Bohari. (1993). Appication of New Coomunication Media to Rural health Programme. Jakarta.

Hirokawa, R., & Miyahara, A. (1986).A comparison of influence strategies utilized by managers in American and Japanese organizations.Communication Quarterly, 34, 250-265.

Hollander, BA.(1997). Television news exposure and foreign affairs knowledge.Gazette, 59, 151 – 161.

Holsinger, Donald B &Gary L. Theisen. (1977). “Education, Individual Modernity, and National Development: A Critical Appraisal,”  The Journal of Developing Areas, Volume 11, April 1977.

Hovland, C., Janis, I., & Kelley, H. (1993).Communication and Persuasion. New Haven, CT: Yale University Press.

Indraswari. (2005, October 8). BBM dan Perempuan. KOMPAS, 18.

Johson, Mark M. (1992, August 8). Effective Communications During An Environmental Crisis. The Enviro Village Library, Volume 02, Number 8 Augt 1992.Retrieved Augustr 8, 2005, fromhttp://dir.yahoo.com/science/homeenergysaver.lbl.gov/hes/new.html.

Johnson, Thomas J. & Kaye, Barbara K. (1998). Cruising is believing: Comparing internet and traditional sources of media credibility. Journalism & Mass Communication Quarterly, 75(Summer), 325-340.

Kiousis, Spiro (2001). Public trust or mistrust?Perceptions of media crediblity in the information age.Mass Communication & Society, 4(4), 381-403.

Kirk, Jerome & Marc L. Miller. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA: Sage.

Knafl, K.A. &Breitmayer, B.J. (1989) 'Triangulation in qualitative research: issues of conceptual clarity and purpose', in Morse, J.M. (ed.) Qualitative nursing research: as contemporary dialogue, 226-239, Rockville, MD, Aspen

Knapp, M.L. (1984). Interpersonal Communication and Human Relationships. Boston, MA: Allyn& Bacon.

Kolekofski, K. E., Jr&Heminger, A. R. (2003).Beliefs and Attitudes Affecting IntentionsTo Share Information In An Organizational Setting. Journal of Information & Management, 40, 6, 521 - 532.

Komanoff, C. (2002). Securing Power through Energy Conservation and Efficiency in NewYork: Profiting from California’s Experience. Report prepared for Riverkeeper, PaceLaw School Energy Project, Natural Resources Defense Council.

Kosicki, G.M. & J.M. McLeod.(1990). Learning from political news: Effects of media images and information-processing strategies. In S. Kraus (ed.), Mass Communication and Political Information Processing. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Krueger, Richard A. (1998). Focus Group A Practical Guide for Applied Research. Newbury, California: Sage Publication, Inc.

Kushler, M., E. Vine and D. York. (2002). Energy Efficiency and Electric System Reliability:A Look at Reliability-Focused Energy Efficiency Programs Used to Help Address theElectricity Crisis of 2001. Report Number U021. Washington, D.C.: AmericanCouncil for an Energy-Efficient Economy.

Kuzairi Ismail. (2007, October 20). Philips sasar jualan produk hijau naik 30%. Retrieved November 4, 2007, from  http://www.philips.com.my.

Littlejohn, Stephen W. (2002). Theories of Human Communication. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Litosseliti, Lia. (2003). Using Focus Group in Research. London: Continuum.

Loudon, D.L., Della Bitta, A.J. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. 4th Edition. New York: McGraw-Hill.

Marsh, E.J., Meade, M.L., &Roediger, H.L. (2003).Learning facts from fiction.Journal of Memory and Language, 49, 519-536.

McDougal, G., J. Claxton, J. Ritchie & D. Anderson (1991), “Consumer energy research: a review”, Journal of Consumer Research, Vol. 8 (2), pp. 343-354.

McQuail, Denis & Sven Windahl (1993).Communication Models for the Study of Mass Communication.London: Longman.

McQuail, Denis. (1994). Mass Communication Theory, An Introduction, Third Edition. London: Sage Publication.

McQuail, Denis &Sven Windahl (1994).Communication Models for the Study of Mass Communications. New York: Longman Inc.

McQuail, D. (1997). Audience analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Mohr, J. & Nevin, J.R. (1990).“Communication Strategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective,” Journal of Marketing, Vol.54, (October), 36-51.

Moon, Ji-Won & Kim, Young-Gul. (2001). Extending the TAM for a world-wide-web context. Information & Management, 38(4), 217-230.

Mowlana, H. (1997). Global information and world communication, 2nd. ed., London: Sage Publications.

Neuman, W. R. (1991).The Future of the Mass Audience. New York: Cambridge Univ. Press.

Neuman, W. Lawrence. (2003). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach. 5th ed. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Nimmo, Dan. (1993). Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.

Nordenstreng, Kaarle. (2000).“Mass Communication,” in Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, ed. Browning, Gary, Abigail Halcli, and Frank Webster. London: SAGE Publications.

Nurudin (2004, October 26). Television, “New Religion” for Modern Society.Reform Magazine.

Puspawardani, Verena. (2006). Energy Public Campaign, Program Iklim&Energi.Jakarta : WWF-Indonesia.

Putnam, R.D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community.New York, NY: Touchstone.

Ramayah, T., Jantan, M. &Aafaqi, B. (2003). Internet usage among students of  institutions of higher learning: the role of motivational variables. The Proceedings of the 1st International Conference on Asian Academy of Applied Business Conference, Sabah, Malaysia.

Ramayah, T. &Aafaqi, B. (2004).Role of self-efficacy in e-library usage among students of a public university in Malaysia.Malaysian Journal of Library & Information Science, 9(1), 39-57.

Ramayah, T., Ma’ruf, J.J., Jantan, M. &Mohamad, O. (2002). Technology acceptance model: is it applicable to users and non users of internet banking. The proceedings of the International Seminar, Indonesia-Malaysia, Banda Aceh, Indonesia.

Reinard, J. C. (1988). The empirical study of the persuasive effects of evidence: Thestatus after fifty years of research. Human Communication Research, 15, 3-59.

Rogers, Everett  M. (1995). Diffusion of Innovations.4th Ed. New York: The Free Press.

Rogers, E., &Singhal, A. (1996).Diffusion of innovations. In Salwen and Stacks, op. cit., (pp. 409-420).

Rogers, Everett  M.  (eds.). (1998). Komunikasi dan Pembangunan, Perspektif Kritis. Jakarta: LP3ES.

Rogers, Everett M. (1969). Modernization Among Peasants: The Impact of Communication.New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Rogers, Everett M. &Storey, J. D. (1997).Communication Campaign. In C. R. Berger and S. H. Chaffee (eds.), Handbook of Communication Science. New Burry Park: Sage Publications.

Rogers Everett M., et al. (1999). Effects of an entertainment-education radio soap opera on family planning behavior in Tanzania, Studies in Family Planning,1999, 30(3):193–211.

Rogers, Everett M. &F. Shoemaker (1971). “Communication of innovations”, New York: Free Press.

Rosenberg, M. J., &Hovland, C. I. (1960).Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes.In C. I. Hoveland& M. J. Rosenberg (Eds.), Attitude organization and change. New Haven: Yale University Press.

Roskos-Ewoldsen, D. R., Fazio, R. H. (1992). On the orienting value of attitudes: Attitude accessibility as a determinant of an object's attraction of visual attention. Journal of Personality & Social Psychology.Vol 63(2), 198-211.

Rossister JR &L Percy. (1997). Advertising Communications & Promotion Managemen. Singapore: McGraw-Hill Book Co-Singapore.

Rotter, J.B. (1991). "Generalized Expectancies for Interpersonal Trust," American Psychologist, Vol.26, (May), 443-452.

Rubin, A. M. (1993). Audience activity and media use. Communication Monograph, 60, pp. 98-105.

Rubin, R. B., Rubin, A. M., & Piele, L. J. (2000). Communication research: Strategies and resources. (5th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Rubin, J.M., Hewstone, M., Crisp, R.J., Voci, A., & Richards, Z. (2004). Gender out-group homogeneity: The roles of differential familiarity, gender differences and group size. In V. Yzerbyt, C.M. Judd, & O. Corneille (Eds.), The psychology of group perception: Perceived variability, entitativity and essentialism (pp. 203-220). NY & Hove, UK: Psychology Press.

Saodah Wok, Ismail Narimah &Hussain, Mohd Yusof. (2001). Teori-Teori Komunikasi. Bentong: PTS Publication and Distributors Sdn. Bhd.

Schahn, J. & Holzer, E. (1990). Studies of individual environmental concern: the role of knowledge, gender, and background variables. Environment and Behavior, 22, 767 - 786.

Schank, R.C., & Berman, T.R. (2002).The pervasive role of stories in knowledge and action.InSchlenker, B.R., Helm, B. &Tedeschi, J.T. (1973), “The Effects of Personality and Situation Variables on Behavioural Trust,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol.25, 419-427.

Schiffinan LG &LL Kanuk, 1994, Consumer Behavior. London: Prentice Hall International.

Schramm, Wilbur and William E. Porter.(1992). Men, Women, Messages, and Media Understanding Human Communication. New York: Harper & Row Publisher.

Sekaran, Uma. (2005).Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore.

Severin, Werner J. &James W. Tankard.(2000). Communication Theories, Origin, Methods, Uses. New York : Longman Inc.

Shapiro, M. (1991). Memory and decision processes in the construction of social reality. Communication Research, 18, 3–24.

Sharma, Subash, Richard M. Durand &OdedGur-Arie (1981), "Identification and Analysis of Moderator Variables," Journal of MarketingResearch, 18 (August), 291-300

Sharma, N. & Patterson, P.G. (1999), “The Impact of Communication Effectiveness and Service Quality on Relationship Commitment in Consumer, Professional Services,” The Journal of Services Marketing, Vol.13, (2), 151-170.

Shih, Hung-Pin, (2003).Extended Technology Acceptance Models of Internet Utilization Behavior, Information & Management, 41, Oct., 719-729.

Shingi, P. &Mody B. (1995).The Communication Effects Gap: A Field Experiment in TV and Agricultural Ignorance in India. In E.M. Rogers ed. Communication and Development: Critical Perspectives. Beverly Hills: Sage.

Shrum, L.J. (1997). The role of source confusion in cultivation effects may depend on processing strategy: A comment on Mares (1996). Human Communication Research, 24, 349-359.

Shrum, L. J. (2002). Media consumption and perceptions of social reality: Effects and underlying processes. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (Vol. 2, pp. 69–95). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Shrum, L. J. &O‘Guinn, T. (1993). Process and effects in the construction of social reality.Communication Research, 20(3), 436-471.

Singarimbun, Masri dan  Sofian Effendi (Editor). (1995). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Snyder. (2005). Kampanye Public Relations, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Strange, J.J. (2002). How fictional tales wag real-world beliefs. In M.C. Green, J.J. Strange, & T.C. Brock (Eds.), Narrative impact. Social and cognitive foundations (pp. 263-286).Mahwah, NJ: Erlbaum.

Syani, Abdul. (1987).Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial. Jakarta: Fajar Agung.

Syed Arabi Idid. (2002). Kaedah Penyelidikan KomunikasidanSainsSosial. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka.

Syed ArabiIdid,&Saodah Wok (2005). Metamorphosis: communication, technology and knowledge. International Conference 13-14 July 2005 at Subang.Organized by UiTM.

Tabachnick, Barbara G. &Fidell, Linda S. (1983). Using Multivariate Statistic.  New York: Harper and Row Publisher.

Takai, J., & Ota, H. (1994).Assessing Japanese interpersonal communication competence.The Japanese Journal of Experimental Social Psychology, 33, 224-236.

Tankard, James W., Jr. (2001).“The Empirical Approach to the Study of Media Framing.” In Framing Public Life:  Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World, edited by Stephen D. Reese, Oscar H. Gandy, Jr., and August E. Grant, 95-106.  Mahwah, NJ:  Lawrence Erlbaum Associates.

Tapper, J. (1995).The ecology of cultivation.Communication Theory, 5(1), 36-57.

Taylor, Anita, Teresa Rosegrant, Arthur Meyer, &B. Thomas Samples. (1990). Communicating. Englewoods Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.

Ten Eyck, Toby A. (1998). “”Processing Information: Interpersonal and mass mediated communication and the modern self.” CurrentResearch in Social Psychology 3:35-47.

Tesch, R. (1990). Qualitative Research: Analysis types and Software Tools.  New York: Falmet.

Tsujimura, A. (1982). Some characteristics of the Japanese way of communication. In D. L. Kincaid (Ed.), Communication theory: Eastern and Western perspectives (pp. 115-126). San Diego, CA: Academic Press.

Tsuruki, Makoto. (2001). Farewell to the Traditional American Social Responsibility Theory of  Mass Media, This paper was delivered  at the seminar American politics and mass media  on March 9th , 2001 at SanjoKaikan, The University of Tokyo.

Van Evra, Judith. (1990). Television and child development. Hillsdale, NJ. Lawrence Earlbaum.

Van Liere, K. D. & Dunlap, E. R. (1981). Environmental concern: does it make a difference howit'smeasured?Environment and Behavior, 13, 651 - 676.

Van Maanen, J. (Ed.) (1983). Qualitative Methodology. Beverly Hills, CA: Sage.

Venkatesh, V., & Davis, F. D., (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46 (2), Feb., 186-204.

Venkatesh, V., M.G. Morris, G.B. Davis, and F.D. Davis , “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View,” MIS Quarterly, 27, 3 (September 2003), 425-478.

Weiss, James A. &Mary Tschirhart. (1994). “Public Information Campaigns as Policy Instruments”. Journal of Policy Analysis and Management 13.

Wells W, J Burnet, &S Moriarty. (1989). Advertising: Principles and Practise, London: Prentise-Hall, Inc.

Wood, Julia T. (2002). Interpersonal communication: Everyday encounters. Belmont, CA: Wadsworth.

Wyer, R. S., &Radvansky, G. A. (1999).The comprehension and validation of social information.Psychological Review, 106, 89–118.

Zillmann, D. (1991). Empathy: Affect from bearing witness to the emotions of others. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Responding to the screen: Reception and reaction processes (pp. 135-168). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Zillman, Dolf. (1999). Exemplification Theory: Judging the Whole by its Parts. Media Psychology, 1999, Vol. 1, No. 1.Pages 69-94.

Zillmann, D. (2002). Exemplification theory of media influence. In J. Bryant & D.Zillmann (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (Vol. 2, pp. 19–41). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Zillmann, D. &Brosius, H. (2000).Exemplification in communication: The influenceof case reports on the perception of issues. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Zillman, Dolf, Lei Chen, Silva Knobloch&Coy Callison.“Effects of Lead Framing on Selective Exposure to Internet News Reports.”  Communication Research 31, No. 1 (February 2004): 58-81.